SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

RÁZUSOVIE VRBICA

PROPOZÍCIE PLAGÁT

24. 5. 2024 / Liptovský Mikuláš / Evanjelický kultúrny dom v Liptovskom Mikuláši -Súkromná ZUŠ L. Hrádok / Zborová miestnosť Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. v Liptovskom Mikuláši / Klubové priestory LKS, Ul. 1. mája 196/28 L. Mikuláš / Expozícia Tatrín - Múzeum Janka Kráľa L. Mikuláš / Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Rázusovie Vrbica je prehliadka poézie a prózy, ktorá súťažnou formou prispieva k rozvoju amatérskeho prednesu, prispieva k popularizácii tvorby mikulášskych rodákov - súrodencov Rázusovcov, ako aj literárnej tvorby ostatných liptovských autorov.

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl ako i dospelí recitátori. Recitovať možno ľubovoľný text z tvorby liptovských literátov.
Recitácia z predlohy nie je možná, recitátori musia text recitovať naspamäť.
Súťažiacich recitátorov prihlasujú školy na predpísanom tlačive, prípadne sa do súťaže môžu prihlásiť aj samotní recitátori (V. kategória). Do súťaže môžu školy prihlásiť spravidla po jednom recitátorovi z každej súťažnej kategórie a žánru (poézia a próza). V prípade kvalitných interpretačných zručností recitátorov môže škola prihlásiť do súťaže aj dvoch recitátorov z jednej kategórie.

Termín zaslania záväznej prihlášky
V literárnej súťaži termín zaslania záväznej prihlášky a súťažných príspevkov je do 3. mája 2024.
Uzávierka prihlášok do recitačnej súťaže je do 17. mája 2024.