Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášPlagát - Dve z nás 2016
Utorok, 19 Apríl 2016 09:12
Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy
5. mája 2016 o 16:00 hod.

 
Plagát - Štúrov Zvolen 2016
Just Added
Pondelok, 02 Máj 2016 11:42
 
Plagát - Sadíme my máje 2016
Just Added
Pondelok, 02 Máj 2016 11:39

 
Podujatia LKS - máj 2016
Just Added
Pondelok, 02 Máj 2016 11:33
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja


máj 2016KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV

kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
termín, miesto: pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

DVE Z NÁS (plagát),
Autorská výstava neprofesionálnych výtvarníčok Stanislavy Smieškovej a Iriny Slaninkovej.
termín, miesto:  5. mája – 3. júna 2016 pon – pia 8:00 – 15:00 hod.
vernisáž výstavy 5. mája 2016 o 16:00 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ŚTÚROV ZVOLEN
30. ročník regionálnej postupovej súťaže v rétorike
termín, miesto: 11. mája 2016 o 9:00 hod.
Ružomberok – CVČ Elán

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Elán, Ružomberok

MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA
Regionálna postupová súťaž mladých rétorov.
termín, miesto: 11. mája 2016 o 9:00 hod.
Ružomberok – CVČ Elán

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Elán, Ružomberok

SADÍME MY MÁJE
Tradičné sadenie mája na Ducha s FS Váh.
termín, miesto:  15. mája 2016 o 11:30 hod.
Liptovský Mikuláš – Námestie osloboditeľov

usporiadatelia: FS Váh, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš

POD LIKAVSKÝM HRADOM
XLI. ročník detského folklórneho festivalu.
termín, miesto:  28. mája 2016 o 13:30 hod.
Likavka – ihrisko, kultúrny dom

usporiadatelia: obec Likavka, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš


Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Just Added
Pondelok, 02 Máj 2016 11:27

Žilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

r i a d i t e ľ a

Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši,

KNP Čierny orol, Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie,
 • minimálne 3-ročná odborná prax,
 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 189/2015 Z. z.                  kultúrno-osvetovej činnosti, zákon č. 516/2008 Z. z. o audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce, zákony o rozpočtových pravidlách  č. 523/2004 Z. z. a č. 583/2004 Z. z.,  zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme...),
 • prax v riadení - vítaná,
 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • bezúhonnosť.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek,
 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu, štruktúrovaného profesijného životopisu a fotokópie dokladu o vzdelaní,
 • predloženie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
 • predloženie projektu so zameraním na obsah a kvalitu ponuky kultúrnych príležitostí pre verejnosť s cieľom uspokojiť návštevníkov, s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie, a tým rozvíjanie kultúrneho turizmu, v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.zilinskazupa.sk » Samospráva » Dokumenty - Oznamy » Dokumenty » Smernice » schválené v roku 2011,
 • predloženie písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona              č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť  do  24. 05. 2016

na adresu: Žilinský samosprávny kraj, organizačný odbor, Komenského 48, 011 09 Žilina, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ– LKS“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte Ing. Klimíkovú na tel. č. 041/503 24 26.

 

 

 
Tlačová správa - Liptovské nôty a Šaffova ostroha 2016
Streda, 20 Apríl 2016 09:06
Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch, praskal 17. apríla vo švíkoch.
Dôvodom bola vysoká koncentrácia spevákov, hudobníkov, tanečníkov a priaznivcov folklórneho umenia. Rázovitá obec s hlbokými folklórnymi koreňmi, hostila opäť po roku ,hneď dve  folklórne podujatia, ktoré spoločne spojili miesto, dátum aj čas, aby ukázali širokej verejnosti rozmanitosť tradičnej hudobnej aj tanečnej kultúry Liptova a Žilinského kraja. Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Liptovské Sliače pripravili súťažné prehliadky Liptovské nôty a Šaffova ostroha.
Celý článok...
 
Tlačová správa - CINEAMA 2016
Streda, 20 Apríl 2016 09:04
Liptovské kultúrne stredisko dňa 16. apríla 2016 zorganizovalo v poradí už  49. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby a neprofesionálneho filmárskeho umenia v Liptove CINEAMA 2016.
Cineama je už tradične ukážkou toho najnovšieho a najlepšieho s čím sa nielen  liptovskí, ale aj filmári z ostatných regiónov Žilinského kraja  prezentujú ako s výsledkami svojej najnovšej  tvorby.
Sme radi, že  filmári v početnom zastúpení  prijali opäť pozvanie a našu výzvu k prezentácii svojich najnovších filmových diel.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Dve z nás 2016
Utorok, 19 Apríl 2016 09:10
Dve z nás
nesie názov výstava  obrazov dvoch talentovaných výtvarníčok, Iriny Slaninkovej a Stanislavy Smieškovej - členiek Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši.
Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vznikol v roku 2010 vďaka iniciatíve samotných výtvarníkov s možnosťou ich umeleckého rastu práve navštevovaním výtvarných školení pod odborným vedením .
Počas šiestich rokov tvorby pod vedením lektora, Mgr. art. Róberta Močiliaka  vzniklo množstvo krásnych obrazov, ktoré predstavujú obe výtvarníčky na spoločnej  autorskej výstave, inštalovanej vo výstavných priestoroch LKS v NKP Čierny orol.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Hviezdoslavov Kubín 2016
Utorok, 12 Apríl 2016 06:08
Tlačová správa o 62. ročníku obvodného kola súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2016

V Liptove sa už pravidelne jarné obdobie spája s recitačnou súťažou Hviezdoslavov Kubín.  Koncom marca a začiatkom apríla sa stretli recitátori okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš vo svojich obvodných kolách súťaže. Miestom konania boli Kultúrny dom v Likavke a Centrum voľného času na Nábreží Dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši. V oboch prípadoch hlavným organizátorom a vyhlasovateľom obvodných kôl súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 62. ročníka  Hviezdoslavovho Kubína bolo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktoré zorganizovalo podujatia v spolupráci s Centrom voľného času Elán v Ružomberku, obcou Likavka a Centrom voľného času Nábrežie Dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši.  
Celý článok...
 
Tlačová správa - Divadlo deťom 2016
Utorok, 05 Apríl 2016 05:38
Tlačová správa o 15. ročníku regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti DIVADLO DEŤOM 2015

Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši sa v dňoch 31. marca a 1. apríla 2016 stal miestom konania 16. ročníka regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich pre deti DIVADLO DEŤOM 2016. Hlavným organizátor  a vyhlasovateľom súťaže bolo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši z poverenia Žilinského samosprávneho kraja a podujatie pripravilo v spolupráci s mestom a Domom kultúry v Liptovskom Mikuláši. Do regionálnej súťaže bolo prihlásených 12 predstavení. Prehliadka bola bohatá ako počtom súborom tak aj kvalitou ich práce, avšak detských divákov v hľadisku bolo pomenej.
Celý článok...
 
Podujatia LKS - apríl 2016
Piatok, 01 Apríl 2016 10:31
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

apríl 2016

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
termín, miesto: pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15

L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)
usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

DIVADLO DEŤOM (plagát),
16. ročník regionálnej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich pre deti
termín, miesto: 31. marca a 1. apríla 2016  
Liptovský Mikuláš – Dom kultúry

usporiadatelia:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Mesto Liptovský Mikuláš, Dom kultúry Liptovský Mikuláš

JARNÝ SALÓN (plagát),
27. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia
termín, miesto: do 15. apríla 2016  utorok – sobota 10:00-17:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Centrum Kolomana Sokola

usporiadatelia:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Liptovská galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš

FOTOWORKSHOP
Na tému postproces bude školiť lektor Ľubo Ivanko v programe Fotoshop.
Na workshop je potrebné sa dopredu prihlásiť na tel.:044/5522981 alebo e-mailom na Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .
termín, miesto:  6. a 13. apríla 2016 o 17:30 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

AMFO (plagát),
44. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby
termín, miesto:  5. – 28. 4. 2016 pon – pia 8:00 – 15:00 hod.
vernisáž výstavy 5. 4. 2016 o 16:30 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (propozície), (plagát), (tlačová správa), (fotogaléria)
62. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Liptovský Mikuláš
termín, miesto: 7. – 8. apríla 2016 o 8:30 hod.
Liptovský Mikuláš – CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu

usporiadatelia:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš

EKVÁDOR A KOLUMBIA (plagát)
Pozývame Vás na ďalšiu cestovateľskú diashow Juraja Mrázika. Tentokrát sa vydáme za krásami severnej časti Latinskej Ameriky. Navštívime nehostinné Andy, prestopujeme oblasti kde ešte pred pár rokmi zúrila gerilová vojna a nazrieme aj do Amazonského pralesa.
termín, miesto:  9. 4. 2016 o 17:30 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Ružomberok – príprava postupujúcich recitátorov do krajského kola súťaže
pod odborným vedením
termín, miesto:  9. 4. 2016 9:00 hod.
Ružomberok – CVČ Elán, Plavisko

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Elán Ružomberok

CINEAMA (propozície), (plagát), (výsledky), (tlačová správa)
24. ročník Neprofesionálneho filmu v Liptove – krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby
termín, miesto:  16. 4. 2016 o 8:30 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadatelia:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Nicolausfilm Liptovský Mikuláš

VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY TVORBY ÚŽITKOVÝCH PREDMETOV

glazovanie – tvorivá dielňa s odborným lektorom

termín, miesto
: 16. 4. 2016 o 9:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš


LIPTOVSKÉ NÔTY A ŠAFFOVA OSTROHA (propozície), (plagát), (výsledky), (tlačová správa)
Regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru a krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov
termín, miesto:  17. 4. 2016 o 15:00 hod.
Liptovské Sliače – kultúrny dom

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Liptovský Mikuláš – príprava postupujúcich recitátorov do krajského kola súťaže pod odborným vedením
termín, miesto:  23. 4. 2016 o 9:00 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš


Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2016 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.