SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Tvorivá dielňa pre režisérov ochotníckeho divadla

PLAGÁT PRIHLÁŠKA BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Tvorivá dielňa pre režisérov ochotníckych súborov  
Odborné vzdelávanie v oblasti neprofesionálneho divadla formou jednodňovej tvorivej dielne pre  režisérov ODS pod vedením odborného lektora.
Lektor:         Mgr. art Katarína Hitzingerová, ArtD.
Miesto:         klubové priestory Liptovského kultúrneho strediska, Ul. 1. mája 28/196, budova NKP Čierny orol, L. Mikuláš
Termín:        4. november 2023  
Čas:             9.00 – 18.00 hod.
Termín uzávierky prihlášok: 27. októbra 2023.
Organizačné pokyny k vzdelávaciemu podujatiu:
Registrácia účastníkov:    od 8.30 hod. v LKS v L. Mikuláši
Účastnícky poplatok:     10.- €/ osoba
Ukončenie podujatia:     o 18.00 hod.
Strava pre účastníkov:     12:30 – 13:00 spoločný teplý obed v mieste podujatia  / v sume 6.-€
Cestovné účastníkov:     hradí organizátor podujatia
UPOZORNENIE:     vzdelávacieho podujatia sa môže zúčastniť aj člen súboru, ktorý nie je režisérom.

Účastníci sa na tvorivej dielni naučia ako upravovať divadelnú predlohu (škrtať, dotvárať textové roviny, odhaľovať podtexty,...), kde nájsť zdrojové materiály pre výber hry, základný exkurz do autorských práv, základy dramatizácie, ako si vytvoriť dramaturgicko – režijnú koncepciu a ako do nej neskôr implementovať ostatné zložky – hudobnú, scénografickú, kostýmovú a technickú ako zmeniť rodovo postavu z mužskej na ženskú alebo opačne, ako škrtnúť alebo doplniť postavu do divadelnej hry.
UPOZORNENIE : v termíne do 27. 10. 2023 účastníci môžu ale aj nemusia, zaslať v elektronickej podobe predlohu - divadelnú hru,  prípadne rozpracovanú hru, ktorú chcú aktuálne v tejto div. sezóne inscenovať vo svojom divadelnom súbore odbornej lektorke na adresu katie.hitzinger@gmail.com.

Pokyny k úhrade cestovných nákladov účastníkov.
Organizátor podujatia hradí náklady spojené s dopravou účastníkov na základe platného cestovného lístka prostriedkom verejnej dopravy (autobus, vlak). V prípade použitia vlastného motorového vozidla hradí len vo výške ceny cestovného lístka hromadnej dopravy.  
Parkovanie vl. motorových vozidiel na parkovisku pred budovou NKP Čierny orol je v sobotu bezplatné.

 

Odborná lektorka
Mgr. art Katarína Hitzingerová, ArtD.
Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici všetky odbory okrem herectva. Po štúdiu odcestovala na rok do Ameriky, kde v meste Lake George pracovala ako asistentka v divadle "Lake George Dinner Theatre" a učila na Univerzite "Adirondack Community College"              v Queensbury. Keď sa vrátila na rodnú hrudu, začala vyučovať a pracovať ako prodekanka na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Zároveň pracovala na svojom doktoráte v Ústave divadla a filmu a na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa venovala detskému divadlu, skúmala ho a objavovala, čo nové vie priniesť. V tejto činnosti pokračovala aj ako porotkyňa na rôznych divadelných prehliadkach.
Od septembra 2015 vystriedala zamestnanie a začala učiť na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, v ZUŠ Hriňovej a pracuje aj ako asistentka riaditeľky v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. V roku 2016 pôsobila ako odborná garantka pre divadelné dielne počas Letnej školy bábkového divadla pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizovanej MC UMB. Dôvodom pre oslovenie do tejto úlohy bola skutočnosť, že od roku 2010 odborne zastrešuje a každoročne sa so svojím tímom aj zúčastňuje seminára Píšeš? Píšem! „Píšeš? Píšem!“ je názov seminára (workshopu) alebo tvorivej dielne dramatického písania pre dolnozemských autorov organizovaný a podporený ochotníckym divadlom Janka Čemana v Pivnici vo Vojvodine, Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom sade a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí  v SR. Venuje sa písaniu dramatických textov, dramaturgii a réžii. A má rada motýle :)


V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek obráťte sa na metodičku LKS
PhDr. Evu Štofčíkovú, mobil: 0903 811 712, e-mail: eva.stofcikova@gmail.com

Aktivita projektu Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Fotogaléria