Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTatranský kamzík
Tlačová správa - Tatranský kamzík 2013 PDF Tlač Email

TATRANSKÝ  KAMZÍK  2013
XXIV. ročník  medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych  filmov
10. - 13. 10. 2013, Dom kultúry, Liptovský Hrádok

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s ART ŠTÚDIOM a mestom Liptovský Hrádok, Národným osvetovým centrom a Asociáciou filmových amatérov a videoamatérov srdečne pozývajú všetkých priaznivcov filmového umenia na XXIV. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov  Tatranský kamzík, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. - 13. októbra 2013 v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Hrádku.

Celý článok...
 
Plagát - Tatranský kamzík 2013 PDF Tlač Email

TATRANSKÝ KAMZÍK 2013
XXIV. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov
termín, miesto: 10. – 13. októbra 2013, Liptovský Hrádok – Kultúrny dom
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Mesto Liptovský Hrádok, Art Štúdio Liptovský Hrádok

 
Tatranský kamzík 2013 - OZNAM PDF Tlač Email
Termín uzávierky pre prihlásenie a doručenie filmov
do medzinárodnej súťaže neprofesionálnych filmov 

TATRANSKÝ  KAMZÍK 2013
je posunutý na 30. 8. 2013.

Propozície nájdete na
http://www.lks.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=199&&Itemid=87
 
2013 - Tatranský kamzík - propozície PDF Tlač Email

Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš

Propozície
TATRANSKÝ KAMZÍK 2013
XXIV. ročníka medzinárodnej tematickej súťaže a prehliadky neprofesionálnych filmov


Vyhlasovateľ:  
Mesto Liptovský Hrádok
Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš

Organizačný garant: Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš

Spoluusporiadatelia:
Mesto Liptovský Hrádok
ART ŠTÚDIO, Liptovský Hrádok
Nicolausfilm, Liptovský Mikuláš

Termín konania:   11. – 13. 10. 2013
Miesto konania:  Dom kultúry, Liptovský Hrádok  
 
Základná charakteristika 
TATRANSKÝ KAMZÍK 2013 je XXIV. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční predvýber. Podujatie sa koná pod patronátom svetovej organizácie pre neprofesionálny film UNICA.

Poslanie  súťaže
Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov filmov, podnietiť vznik snímok z uvedených tematických oblastí: kultúra, umenie, ekológia a etnografia. Týmto druhom tvorby sa dokumentuje a obrazovo archivuje mnoho vzácnych, často postupne zanikajúcich vecí, udalostí, pracovných postupov či zvyklostí. Archív tejto dlhoročnej súťaže je bohatý na množstvo unikátnych záznamov, dokumentov a reportáží. Usporiadanie ďalšieho ročníka súťaže prispeje k zachovaniu kontinuity takto tematicky zameranej tvorby na Slovensku a umožní stretnutie a oboznámenie sa s podobne orientovanými dielami zo zahraničia.  
  
Priebeh súťaže
Kategorizácia účastníkov
Súťaž je jednokolová a môže sa na nej zúčastniť každý filmový amatér, občan SR, ako aj autori zo zahraničia. Súťaž sa člení podľa vekových kritérií a tematického zamerania príspevkov. Každý súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií.
• vekové skupiny súťažiacich: A – nad 19 rokov, B – do 18 rokov (vrátane)
V každej vekovej skupine možno súťažiť v jednotlivých kategóriách: 
Súťažné kategórie
I. Kultúra a pamiatky – v tejto kategórii súťažia filmy zobrazujúce históriu a kultúrne pamiatky v celej šírke, predovšetkým ľudovú kultúru, remeslá, architektúru, ľudové zvyky, folklór a medailóny tvorcov.
II. Tvorba a ochrana životného prostredia – v tejto kategórii súťažia filmy zobrazujúce prírodné krásy, filmy o tvorbe a ochrane prírody (chránená fauna, flóra) a životného prostredia (voda, pôda, vzduch, zeleň, odpad ako zdroj druhotných surovín a ich využitie).
III. Súčasný spôsob života ľudí – v tejto kategórii súťažia filmy, ktoré etnografickým spôsobom zobrazujú súčasný spôsob života ľudí rôznych vekových a sociálnych skupín v rôznych aglomeráciách (samoty, osady, dediny, mestá).
Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže
• súťaž je medzinárodná a koná sa pod patronátom UNICA, svetovej organizácie pre neprofesionálny film
•  súťaž má dvojročnú periodicitu 
• do súťaže môžu prihlásiť svoje filmy neprofesionálni tvorcovia zo Slovenska a zo zahraničia
• v rámci súťažnej prehliadky TATRANSKÝ KAMZÍK sa uskutočnia vzdelávacie aktivity: hodnotiaci a rozborový seminár a tvorivá dielňa

Podmienky účasti
• autori prihlasujú svoje príspevky priamo na adresu organizačného garanta podujatia;
• každý autor môže zaslať max. po 3 filmy do každej tematickej kategórie
• súťaž je prístupná pre všetky nekomerčné filmy;
• súťažia dve skupiny tvorcov: autori nad 19 rokov, autori do 18 rokov (vrátane)
• súťažné snímky prechádzajú predvýberom. Na verejnú súťažnú projekciu budú zaradené tie diela, ktoré zodpovedajú tematickému zameraniu súťaže, kvalitnej umeleckej a technickej úrovni a neuplynuli viac ako tri roky od ich dokončenia;
• do súťaže je možné zaslať len práce, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom ročníku tejto súťaže;
• zaradenie do vekovej skupiny a do kategórie označujú autori na prihláške a potvrdzujú svojím podpisom;
• odporúčaná dĺžka súťažných snímok je do 20 minút. Výnimku môže udeliť odborná porota;
• účastnícky poplatok vo výške 10 eur sa uhrádza pri prezentácii (len pri osobnej účasti na podujatí)
• autori, ktorých film prešiel predvýberom budú o výsledku osobne informovaní. Výsledky predvýberu budú zverejnené na webstránke LKS, Mesta Liptovský Hrádok a ART ŠTÚDIA
• všetci autori a ostatní záujemcovia sa podujatia zúčastňujú na vlastné náklady. Ubytovanie si zabezpečujú sami alebo si ho môžu rezervovať u organizačného garanta podujatia.
• Filmy sa autorom nevracajú. V prípade, že si autor praje vrátiť nosič so svojím filmom poštou, označí svoje rozhodnutie v prihláške a  uhradí poplatok 5 EUR. V prípade neuhradenia poplatku organizátori filmy nevracajú.
• Odporúča sa, aby každý film mal anglické titulky, alebo komentár v anglickom jazyku.
• organizátorom je potrebné poslať na samostatnom hárku,  e-mailom, alebo na CD spolu s prihláškou a filmom stručný obsah filmu (anotáciu) v rozsahu cca 60 slov. Uvedený text je nutný pre potreby poroty a prekladu pre programový bulletin. V prípade, že autor nedodá požadovaný text, nebude jeho prihláška do súťaže akceptovaná.
•  rokovacím jazykom podujatia je slovenský a anglický jazyk
             autori do 18 rokov sa podujatia môžu osobne zúčastniť len v sprievode dospelej osoby (rodič, pedagóg)

Časový harmonogram súťaže
Súťažná časť:
30. 8. 2013            uzávierka pre prihlásenie a doručenie filmov a pre prihlásenie ubytovania
11. - 13.  9. 2013   predvýber
11. – 13. 10. 2013  termín súťaže
Nesúťažná časť:  
12. 10. 2013    nesúťažná projekcia – ukážky z archívu UNICA
Vzdelávacia časť:    
10. - 12. 10. 2013  rozborový seminár a tvorivá dielňa

Finančné zabezpečenie
Podujatie bude zabezpečené z rozpočtu Liptovského kultúrneho strediska, z grantového systému MK SR, Audiovizuálneho fondu, z príspevkov nadácií a sponzorov.

Spôsob hodnotenia
Súťažné snímky hodnotí päťčlenná medzinárodná odborná porota, ktorú menuje organizačný garant. Odborná porota navrhuje organizátorom víťazné a ocenené snímky zo súťaže.

Ocenenie
V obidvoch skupinách autorov udelí organizátor na návrh odbornej poroty jednu Hlavnú cenu za najlepší film a v každej kategórii navrhne I., II., a III. cenu a čestné uznania. Množstvo a hodnota cien bude závisieť od možností sponzorov a spoluorganizátorov. Neprítomným autorom ceny nemôžeme zaslať. Môžu si ich však osobne vyzdvihnúť u organizačného garanta do pol roka po podujatí. Organizátor má právo na návrh poroty niektoré z miest neudeliť alebo ich prerozdeliť. Vďaka patronátu UNICA bude možné udeliť aj medailu UNICA filmu, ktorý bude svojím obsahom najvýstižnejšie zobrazovať spojenectvo a spoluprácu medzi národmi.

Výsledky súťaže
Na slávnostnom vyhodnotení organizátori vyhlásia výsledky súťaže a odovzdajú víťazom ceny. Výsledky súťaže organizátori uverejnia v Spravodajcovi TATRANSKÝ KAMZÍK a budú ich publikovať na webstránke vyhlasovateľa a organizačného garanta podujatia.

Technické podmienky
Do súťaže možno prihlásiť filmy, ktoré sú nahrané na DVD vo formáte DVD video, v systéme PAL Snímky na CD nebudú akceptované. Dĺžka premietacieho času nemá presahovať 20 minút. Na začiatku každého filmu musí byť 5 sek. čiernej a tak isto i na záver filmu.  Všetky DVD nosiče musia byť riadne označené: názov filmu, meno autora, televízny formát 4:3, 16:9, minutáž. Na obale DVD musí byť uvedené: názov filmu, meno autora, televízny formát 4:3, 16:9, adresa, e-mail, vek, kategória, minutáž. Neoznačené alebo nedostatočne označené DVD nosiče nebudú akceptované.
Záverečné ustanovenia

1. Organizačný garant súťaže si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé ukážky zo súťažných filmov bez nároku autora na honorár.
2. Všetku korešpondenciu a súťažné snímky treba zasielať na adresu organizátora Liptovské kultúrne stredisko, Miriam Stromková, Ul. 1. mája č.28/196,  031 01 Liptovský Mikuláš 1, tel. 044/ 55 22 981, fax 044/ 55 22  981, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .

Kontakt:
www.lks.sk, www.artstudiolh.sk, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 


Rýchly prístup


Partneri

 © 2017 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.