Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský Mikuláš2018 - Zápisnica RPZ pre umelecké slovo
LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Regionálneho poradného zboru pre umelecké slovo
pri LKS Liptovský Mikuláš
konané dňa: 23. januára 2018
miesto:  v priestoroch LKS L. Mikuláš - klubové priestory v NKP Čierny orol
čas: 14.30 hod.
pozvaní:    Mgr. Tatiana Mravcová, Gymnázium, Lipt. Hrádok
Zdenka Matějková – L. Mikuláš
Mgr. Soňa Šebová, Lipt. Porúbka
Mgr. Miroslav Marko, Gymnázium M. M. Hodžu, L.  Mikuláš   
Mgr. Janka Záborská, Ev. gymnázium J. Tranovského, L. Mikuláš        
Mgr. Mária Trnovská, Lipt. Mikuláš
Mgr. Ivana Niemiecz, ESŠ - Evanjelická ZŠ J. Janošku, Liptovský Mikuláš
Mgr. Zuzana Kuběnová, CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Mikuláš
PhDr. Jozef Daník - CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Mikuláš
PaedDr. Eva Nováková, ZŠ Ul. Bystrická cesta, Ružomberok       
Bc. Michaela Mrázová - Tesarovičová, CVČ Elán, Ružomberok   
PaedDr. Jaroslava Oravcová, ZŠ Ul. Hradná, L. Hrádok
Mgr. Bibiana Kľačková, ZŠ Černová
PhDr. Eva Štofčíková - metodik LKS,

Kooptované nové členky:
Mgr. Alena Holbusová - ZŠ Ul. Bystrická cesta, Ružomberok,
Barbora Janíčková – SZUŠ Ružomberok,
neprítomní:
ospravedlnení:

Zasadnutie sa riadilo stanoveným programom.
Program zasadnutia
1)    Otvorenie a voľba predsedu a členov Regionálneho poradného zboru pre hovorené slovo na trojročné funkčné obdobie od 23. januára 2018 do 31. 12. 2021.
2)    Zhodnotenie činnosti v minulom školskom roku 2016/2017 v oblasti umeleckého slova, rétoriky a moderovania.
3)    Koncepcie regionálnych súťaží v školskom roku 2017/2018 :
64. ročník Hviezdoslavov Kubín, 32. ročník Štúrov Zvolen, 15. ročník Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, 24. roč. Rázusovie Vrbica, 41. roč. SÁROVA BYSTRICA (súťaž mladých moderátorov), 25. ročník  Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY, súťaž v prednese sl. povesti - 26. ročník Šaliansky Maťko v školskom roku 2018/2019
4)    Návrh členov odborných porôt a navrhované termíny obvodných a regionálnych súťaži umeleckého slova, rétoriky a mladých moderátorov.
5)    Termíny vyšších - krajských a celoštátnych súťaží v školskom roku 2017/2018.
6)    Diskusia a záver.


K bodu 1.
Metodička pre umelecké slovo otvorila zasadnutie, privítala prítomných členov RPZ a riaditeľku LKS Mgr. art. Miroslavu Palanovú, ktorá poďakovala členom RPZ, ktorí sú zároveň členmi odborných porôt za prácu v minulom školskom roku. Rovnako tak poďakovala za spoluprácu spoluusporiadateľom Centru voľného času Nábrežie Dr. A. Stodolu v  L. Mikuláši a CVČ Elán v Ružomberku za spoluprácu pri organizovaní súťaži v oblasti umeleckého slova. Metodička  ospravedlnila niektorých neprítomnosť, ktorí sa písomne ospravedlnili z pracovných dôvodov.

Potom prebehla  voľba predsedu a členov Regionálneho poradného zboru pre hovorené slovo na trojročné funkčné obdobie od 23. januára 2018 do 31. 12. 2021.
predseda
Mgr. Tatiana Mravcová, Gymnázium L. Hrádok

členovia
Zdenka Matějková, L. Mikuláš
Mgr. Mária Trnovská, L. Mikuláš
Mgr. Janka Záborská, Evanjelické spojené školy L. Mikuláš
Mgr. Ivana Niemiecz, Evanjelické spojené školy L. Mikuláš
Mgr. Miroslav Marko, Gymnázium M. M. Hodžu L. Mikuláš
Mgr. Soňa Šebová, Liptovská Porúbka
PaedDr. Jaroslava Oravcová, ZŠ Hradná Lipt. Hrádok       
PhDr. Eva Nováková, ZŠ Ul. Bystrická cesta, Ružomberok   
Bc. Michaela Tesarovičová - Mrázová, CVČ Elán Ružomberok
Mgr. Zuzana Kuběnová, CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu, L. Mikuláš
PhDr. Jozef Daník, CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu, L. Mikuláš
Mgr. Bibiana Kľačková, ZŠ Černová
Mgr. Alena Holbusová, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok
Bc. Barbora Janíčková, Súkromná ZUŠ Ružomberok

K bodu 2.
Zhodnotenie činnosti v oblasti umeleckého slova, rétoriky a moderovania v školskom roku 2016/2017.
Metodička zhodnotila činnosti v oblasti hovoreného slova v minulom školskom roku nasledovne:
- všetky súťaže prebehli v naplánovaných termínoch,
- všetky súťaže aj v oboch okresoch L. Mikuláš a Ružomberok boli zabezpečené na dobrej organizačnej úrovni,
- umelecká úroveň jednotlivých súťaží bola rôzna,
- na úspechy našich žiakov a študentov upozornila v ďalšej časti zápisnice podľa jednotlivých oblastí.

1./ obvodné kolá súťaže 63. HK 2017
- Obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - 63. ročník HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA 2017 sa uskutočnil pre okres Liptovský Mikuláš opäť v priestoroch Centra voľného času na Nábreží Dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši za nezmenených podmienok ako po minulé roky. Pre okres Ružomberok sa konal v Kultúrnom dome v Likavke, za tiež nezmenených podmienok, ako tomu bolo aj minulý rok v KD v Likavke, kde sa to deje za veľmi dobrej spolupráce s Miroslavou Raksovou a vedením obce. Rovnako tak aj s pracovníčkou pre túto oblasť v CVČ Elán v Ružomberku Bc. Michaelou Mrázovou - Tesarovičovou.

Keďže výsledky všetkých obvodných a regionálnych súťaží zasielame na všetky školy po ukončení súťaží a sú zverejnené aj na našej webovej stránku www.lks.sk, nebudeme ich uvádzať v tejto zápisnici. Uvádzame výsledky vyšších postupových súťaží - krajských a celoštátnych.

Na krajskú súťaž Vajanského Martin v umeleckom prednese poézie a prózy a divadiel poézie postúpili z našich dvoch okresov nasledovní recitátori, ktorí sa umiestnili na 1. mieste:

Recitátori umiestnení na 1. mieste z okresu Liptovský Mikuláš:
I. kategória v prednese poézie
1.    miesto Terézia Strapoňová - ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok 
Milan Rúfus Čert slúži

I. kategória v prednese prózy
1. miesto Nela Bednarčíková - ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš   
Franke Scheunemannová – Winston Kocúrova tajná misia

II. kategória v prednese poézie
1.    miesto Barbora Jelínková  - Gymnázium Liptovský Hrádok
Valentín Ševčík Paparazzi   
II. kategória v prednese prózy
1. miesto Ester Šubová - ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok
Jana Bodnárová Kamarátka, ktorá počuje i pavúky

III. kategória v prednese poézie
1. miesto Filip Karkošiak    - ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok
Lewis Caroll Pieseň bieleho jazdca

III. kategória v prednese prózy
1. miesto Katarína Jánošíková - ZŠ Ul. Čs. brigády L. Mikuláš
František Hečko Červené víno

IV. kategória v prednese poézie
1.    miesto Zuzana Dyrčíková  - Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš
Marián Geišberg Stanica môjho vlaku

IV. kategória v prednese prózy
1.miesto Žofia Kráľová - Gymnázium Liptovský Hrádok
Damon Knight Nezahynie pri výbuchu
a
1. miesto Adrián Kňazovický - Gymnázium M. M. Hodžu L. Mikuláš
Anton Pavlovič Čechov Šidlo vo vreci

UPOZORNENIE: z okresu L. Mikuláš postupujú v IV. kategórii próza dvaja recitátori umiestnení na 1. mieste.

Postup na krajské kolo súťaže divadiel poézie   
Divadlo STENA  ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš
YEVA-MARIYA GURSKA a ŽOFIA KRÁĽOVÁ
ALLEN A LAWRENCE  HRAJÚ JAZZ
Réžia Yeva-Maryia Gurska
Minutáž predstavenia 30 min.


Recitátori umiestnení na 1. mieste z okresu RUŽOMBEROK,
I. kategória v prednese poézie
1.    miesto Natália Maderová -Súkromná ZŠ Dotyk Ružomberok
Daniel Hevier Kalunová

I. kategória v prednese prózy
1. miesto Alexandra Saloňová - ZŠ s MŠ Komjatná
Christine Nösrlingerová V pondelok je všetko inakšie

II. kategória v prednese poézie
1. miesto Zuzana Široňová - ZŠ A. Hlinku Černová – Ružomberok
Pavol Orság Hviezdoslav Zuzanka Hraškovie

II. kategória v prednese prózy
1.    miesto Karolína Klačková - ZŠ Sládkovičova, Ružomberok
Peter Karpinský Adela, neopováž sa!

III. kategória v prednese poézie
1.    miesto Sabína Matúšová - Gymnázium ul. Št. Moyzesa, Ružomberok
Edith Södergranová Prešla som peši cestami sĺnk

III. kategória v prednese prózy
1.    miesto Tamara Kenderová - ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
Rudolf Jašík Mŕtve oči
IV. kategória v prednese poézie
1.    miesto Alžbeta Tholtová - Gymnázium sv. Andreja Ružomberok
Máša Haľamová výber z lyriky   
a
Paulína Dittrychová - ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok, priamy postup do krajského kola VM
Alexander Ssergelevič Puškin List Tatiany Oneginovi

IV. kategória v prednese prózy
1.    miesto Vanessa Kapallová - ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
Dobroslav Chrobák Návrat Ondreja Baláža

Natália Jacková - ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok priamy postup do krajského kola VM
Táňa Kejvalová Ako prišiel na svet ten prvý

V. kategória v prednese poézia
1.    miesto Anna Mišurová DiS. art. - Občianske združenie bábkový súbor Ofina, Ružomberok
Peter Zvon Bolo to večer raz

Ing. Marianna Stančoková - Ružomberok – priamy postup do krajské kolo súťaže VM
Virág Erdös Keď raz (prekladateľka Eva Andrejčáková)

V. kategória v prednese próza
1.    miesto Iveta Kloptová – Ružomberok
Soňa Uríková S prvou hviezdou


Postup do krajského kola súťaže HK divadiel poézie
Divadelný súbor Fireball literárno-dramatického odboru ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku
autorské predstavenie : O NÁS / 12 min.
réžia: Anna Mišurová DiS .art.2./       Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
VAJANSKÉHO MARTIN 2017

Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 63. ročník Hviezdoslavov Kubín - VAJANSKÉHO MARTIN 2017 sa konalo tento rok už v priestoroch Turčianskej galérie a v Slovenskom komornom divadle v Martine v termíne 2. – 4. mája 2017.
Dňa 2. mája 2017 sa konala súťaž recitátorov I. - II. kategórie. NASTALA ZMENA – III. kategória už nesúťaží v prvý deň. Doprava recitátorov na krajskú súťaž I. - II. kategórie pre cca 20 osôb - recitátorov, učiteľov slovenského jazyka a pedagogický dozor bola zabezpečená objednaným autobusom.
Dňa 3. mája 2017 súťažili recitátori III. a IV. a V. kategórie, doprava bola zabezpečená mikrobusom cez tú istú firmu. 
Dňa 4. mája 2017  sa konala súťaž divadiel poézie a recitačných kolektívov, kde sa prezentovali dva naše divadlá poézie z Ružomberka DS Fireball zo ZUŠ Ľ. Fullu a Divadlo Stena zo ZUŠ J. L. Bellu v L. Mikuláši.

Doprava všetky tri dni bola zabezpečená tým istým prepravcom – Pavol Senaj – AODAS L. Mikuláš.  

Výsledky krajskej súťaže VM 2017- viď. výsledková listina z TKS
Ocenení recitátori umeleckého prednesu poézie a prózy
z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok 
v krajskej súťaží 63. ročníka HK na Vajanského Martine 2017

I. kategória poézia
1. miesto – Natália Maderová, SZŠ Dotyk, Ružomberok
II. kategória poézia
3. miesto – Zuzana Široňová, ZŠ A. Hlinku, Ružomberok – Černová
II. kategória próza
2. miesto – Karolína Klačková, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok
III. kategória poézia
2. miesto – Filip Karkošiak, ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok
III. kategória próza
2. miesto – Katarína Jánošíková, ZŠ Ul. Čs. brigády, Liptovský Mikuláš
IV. kategória poézia
3. miesto – Alžbeta Tholtová, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok
V. kategória poézia
2. miesto – Anna Mišurová, Ružomberok
IV. kategória próza
2. miesto – Vanesa Kapallová, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
Čestné uznanie – Adrián Kňazovický, Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš
V. kategória próza
1. miesto – Iveta Kloptová, Ružomberok

Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie
2. miesto – DS FIREBALL ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku – inscenácia: O NÁS – vedúca súboru: Anna Mišurová DiS. art.
3. miesto – Divadlo STENA pri ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši – inscenácia: ALLEN A LAWRENCE HRAJÚ JAZZ – vedúci súboru: Mgr. art. Ján Kuráň.

V hodnotení krajskej súťaže sme tento rok získali celkovo 14 umiestnených recitátorov as divadlami poézie -
2x 1. miesto, 6x 2. miesto, 4x 3. miesto.     
2 recitátori postúpili na národnú súťaž 63. HK 2017 do Dolného Kubína.
3./       Účasť na  63. ročníku celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN ´17
Celoštátna súťaž a prehliadka 63. ročník Hviezdoslavov Kubín 2017 v Dolnom Kubíne sa konal v termíne 20. – 24. júna 2017.

Celoštátna súťaž a prehliadka 63. ročník Hviezdoslavov Kubín 2017 v Dolnom Kubíne sa konal v termíne 20. - 24. júna 2017.
Do celoštátneho kola súťaže postúpili recitátori :
I. kategória poézia Natália Maderová, SZŠ Dotyk, Ružomberok
V. kategória prednes prózy - Iveta Kloptová - Ružomberok

Na 63. ročníku HK sa úspešne prezentovali 2 recitátorky. Na podujatí sa zúčastnila aj metodička LKS na náklady organizátora podujatia. V celkovom hodnotení naša recitátorka získala 1. miesto.
V. kategória prednesu prózy 1. miesto – Iveta Kloptová, Ružomberok Soňa Uriková:
S prvou hviezdou

4. /       Účasť na celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien
Našej Vansovej Lomničke 2017.
Jubilejný 50. ročník festivalu sa konal v termíne 13. - 15. októbra 2017 v Starej Ľubovni. Z iniciatívy p. Soni Šebovej sa opäť aj tento rok zúčastnili naše recitátorky :
- Zdenka Matějková z L. Mikuláša,
- Žofia Kráľová z Gymnázia v L. Hrádku v sprievode p. učiteľky Mgr. Tatiany Mravcovej,
- Adriana Ilavská – bývala študentka Gymnázia v LH a naša dlhoročná recitátorka, už dnes na VŠ v Brne,
- recitátorka Anna Mišurová, ktorá zároveň do súťaže prihlásila aj svoje žiačky LDO v ZUŠ v Ružomberku  - 2 recitátorky – tamara Kenderová a Klára Kútniková,
- Alžbeta Tholtová  z Gymnázia Sv. Andreja v sprievode Barbory Janíčkovej,
- Beata Kubovčíková z Lipt. Jána (v minulosti pravidelne navštevovala festival, dokonca získala aj jednu z hlavných cien).
Výnimočné bolo tento rok tým, že organizátori, Ľubovnianske osvetové stredisko a mesto Stará Ľubovňa, pri tejto príležitosti vydali a uviedli do života hodnotnú Pamätnicu. Mapuje päťdesiatročnú históriu tohto jedinečného podujatia.
Aj keď sa do súťaže pôvodne prihlásilo symbolicky 50 recitátoriek, napokon odznelo 42 prednesov, z toho jeden v poľskom jazyku. Porota v zložení Ľubica Bekéniová, Jaroslava Čajková, Soňa Šebová a Ján Petrík rozhodla o udelení trinástich cien, diváci hlasovali za cenu divákov.


Medzi ocenenými boli aj naše recitátorky
Anna Mišurová - odborná porota jej udelila jednu z hlavných cien - diplom a cenu týždenníka SLOVENKA.
Žofia Kráľová - odborná porota jej udelila tiež jednu z hlavných cien - Cenu okresnej organizácie Únie žien Slovenska.
Z príspevku T. Mravcovej:
Umelecké prednesy 42 recitátoriek, najmladšej vo veku pätnásť  a najstaršej sedemdesiatšesť rokov, rozozvučali sálu a vytvorili atmosféru  plnú  skvelých recitačných výkonov. Našu školu a región Liptova reprezentovala Žofia Kráľová z III.A. triedy, ktorá za svoju umeleckú interpretáciu poviedky Nezahynie pri výbuchu od Damona Knighta získala jedno z hlavných ocenení – Cenu Únie žien Slovenska. K úspechu jej blahoželáme a ďakujeme. Zo Starej Ľubovne sme odchádzali plné dojmov, krásnych spomienok, tvorivých impulzov a samozrejme s predsavzatím, že sa sem vrátime aj v budúcom roku. (Mgr. Tatiana Mravcová, Žofia Kráľová)

5./        XXXI. ročník regionálnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2017

Miestom konania regionálnej súťaže v rétorike  boli priestory CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu v L. Mikuláši. Boli vytvorené iba dve odborné poroty pre I. kategóriu a pre II. a III. kategóriu, ktoré boli spojené. Počet súťažiacich bol výší ako po minulé roky. Do súťaže sa prihlásilo 38 rétorov.
Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v I. až III. kategórii budú región Liptova reprezentovať na Celoštátnej súťaži ŠTÚROV ZVOLEN vo Zvolene, ktorá sa uskutoční dňa 6. - 7. júna 2017 vo Zvolenskom zámku.  Účasť víťazov organizačne zabezpečí LKS. Súťažiaci a pedagogický dozor vycestujú  na  náklady vysielajúcej organizácie (školy) bežným dopravným prostriedkom. Ubytovanie a strava bude zabezpečená na náklady organizátora celoslovenského kola súťaže vo Zvolene. Prihláška s menami a údajmi postupujúcich víťazov budú zaslané na adresu organizátora celoslovenského kola súťaže v rétorike.
Aj tento rok sme vybrali spomedzi umiestnených rétorov tých žiakov, ktorí budú región Liptova reprezentovať v krajskom kole 15. ročníka súťaže stredoškolskej mládeže v rétorike, ktorá nesie názov Mládež a   odkaz Alexandra Dubčeka  v Žiline.

Výsledky súťaže podľa kategórií:   

I. kategória
počet súťažiacich: 18
1. miesto
Ester Šubová, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Liptovský Hrádok   
2. miesto
Matúš Neštepný, ZŠ Zarevúca, Ružomberok
3. miesto
Desiree Julia Ault, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok
3. miesto
Nikola Mydliarová, ZŠ s MŠ Liptovská Osada
3. miesto
Dominika Smitková, ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš

II. kategória
počet súťažiacich: 18
1. miesto
Nina Uličná,  ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš
2. miesto
Michaela Pompurová,  Gymnázium Liptovský Hrádok
3. miesto
Karolína Stavovská, ZŠ Zarevúca, Ružomberok
3. miesto
Sarah Strapoňová, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Liptovský Hrádok
Diplom za tvorivosť a originalitu
Rastislav Zaťko , ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna
Všetci piati rétori II. kategórie sú nominovaní na - na celoslovenskú 15. ročník Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka 2017 v Bratislave, ktorá sa uskutoční v budúcom školskom roku - v novembri 2017.

III. kategória
počet súťažiacich: 2

1. miesto
Žofia Kráľová     Gymnázium Liptovský Hrádok
- s nomináciou na celoslovenskú súťaž 15. ročník Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka 2017  v Bratislave
2. miesto
Ivan Hudák        ESŠ – Evanjelické gymn. Juraja Tranovského Liptovský Mikuláš
- s nomináciou na celoslovenskú súťaž 15. ročník Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka 2017 v Bratislave.

6. /       Súťažná prezentácia na celoštátnom  kole súťaže
31. ročník Štúrov Zvolen vo Zvolene 2017.

Termín konania:     6. – 7. jún 2017
Na celoslovenské kolo súťaže v rétorike postúpili z 1. miesta nasledovní žiaci a študenti:
I. kategória
Ester Šubová, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Liptovský Hrádok   
II. kategória
Nina Uličná, ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš
III. kategória
Žofia Kráľová, Gymnázium Liptovský Hrádok

Podujatie sa konalo tak ako minulý rok dva dní. Na náklady organizátora bolo zabezpečené pre účastníkov ubytovanie a strava. Cestovné si účastníci hradili sami.

V celkovom hodnotení sme boli mimoriadne úspešní:

Výsledky  celoštátneho kola súťaže ŠZ:
I.  kategória
1. miesto: Ester ŠUBOVÁ, ZŠ s MŠ Liptovský Hrádok
2. miesto: Viliam KOZÁNEK, ZŠ Mládežnícka, Púchov
3. miesto: Helena SLIVENSKÁ, ZŠ J. A. Komenského, Revúca
Cena primátorky mesta Zvolen: Andrea KUBÁŇOVÁ, ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad
II. kategória
1. miesto: Kristína BOROŠOVÁ, ZŠ Bernolákova ul., Vranov nad Topľou
2. miesto: Katarína VOJTILOVÁ, ZŠ s MŠ Nálepkovo
3. miesto: Samuel ONDERIŠIN, ZŠ J. Švermu, Humenné
Cena Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra: Nina ULIČNÁ, ZŠ M. R. Martákovej, Liptovský Mikuláš
III. kategória
1. miesto: Daniel BALÁŽ, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
2. miesto: Lukáš KAMENSKÝ, Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen
3. miesto: Žofia KRÁĽOVÁ, Gymnázium Liptovský Hrádok
Cena Podpolianskeho osvetového strediska: Lukáš LUKNÁR, Gymnázium J. Matúšku, Galanta
Všetky tri naše rétorky získali ocenenie.

7. /       15. ročník súťaže stredoškolskej mládeže v rétorike
MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA  2017

Spomedzi umiestnených súťažiacich v regionálnej kolo súťaže Štúrov Zvolen odborná porota vybrala aj tých žiakov, ktorí región Liptova mali reprezentovať v krajskom kole 15. ročníka súťaže stredoškolskej mládeže v rétorike Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka  v Žiline.

Boli to študenti II. kategória :
Nina Uličná, ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš
Michaela Pompurová, Gymnázium Liptovský Hrádok
Karolína Stavovská, ZŠ Zarevúca, Ružomberok
Sarah Strapoňová, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Liptovský Hrádok
Rastislav Zaťko, ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna

Študenti z III. kategórie:
Žofia Kráľová, Gymnázium Liptovský Hrádok
Ivan Hudák, ESŠ – Evanjelické gymn. Juraja Tranovského Liptovský Mikuláš


Krajská súťaž MOAD, ktorá sa minulý rok konala v Žiline a organizovalo ju  Krajské kultúrne stredisko v Makovického dome bola zrušená.

8. /          Prezentácia na celoštátnom  kole súťaže
15. Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka v Bratislave 2017.

Keďže organizátor celoslovenského kola súťaže neposiela výsledky súťaže a ani ich neviem nájsť na nejakom internetovom portáli, požiadam predsedníčku T. Mravcovú, aby nás informovala.  Zápis o súťaži urobí metodička po zasadnutí.
22. novembra 2017 sa uskutočnil 15. ročník celoštátnej súťaže v rétorike Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, ktorú každoročne organizuje občianske združenie Zdravá spoločnosť v Bratislave.

Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR som našla túto tlačovú správu

Rétorická súťaž Mládež a odkaz A. Dubčeka pod záštitou štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej
22.11.2017
V utorok 21. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 15. ročníka súťaže v rečníckych prejavoch žiakov základných a stredných škôl pod názvom Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka.
Súťaž sa konala pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej a starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka Vladimíra Bajana.
Zmyslom súťaže je zachovanie pamiatky Alexandra Dubčeka a ďalších významných osobností slovenského   národa, ako bol Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik a ďalší. Okrem uvedeného si podujatie kladie za cieľ pozdvihnutie národného sebavedomia a hrdosti našej mládeže v rámci vlasteneckej výchovy a zlepšovanie rečového prejavu, rozvíjanie rečníckeho umenia a komunikácie žiakov.
Súťaž sa uskutočňuje v 2 kategóriách: I. kategória – žiaci 8. a  9. ročníka ZŠ; II. kategória – žiaci SŠ. Je organizovaná na 3 úrovniach: školské kolo; regionálne/krajské kolo a celoštátne kolo. Deti, ktoré postúpili do finále rétorických prejavov boli ocenené za spracovanie témy, prednes a celkový dojem.
Odborná porota zložená z literátov, spisovateľov, pedagógov a významných osobností života modernej Slovenskej republiky si vypočula a vyhodnotila všetky príspevky. V poobedňajšej časti boli za účasti rodiny Alexandra Dubčeka vyhlásené výsledky súťaže a jednotliví víťazi.
Prítomným sa prihovorili synovia Alexandra Dubčeka, Pavol Dubček a Milan Dubček a vyjadrili poďakovanie za to, že uvedená súťaž pestuje v mladej generácii talent v prejave a vzťah k vlasti.
Štátna tajomníčka vo svojom príhovore vyzdvihla posolstvo duchovného odkazu Alexandra Dubčeka, ktorým bolo pevné morálne a hodnotové ukotvenie jednotlivca v spoločnosti a kladný vzťah k vlasti.
Víťazom súťaže zablahoželala, pričom poukázala na hodnotu vzdelania mladej generácie a dôležitosť podpory talentu pre budúce uplatnenie a napredovanie Slovenska. Na záver gratuloval súťažiacim i profesor Ivan Laluha, osobný, dlhoročný spolupracovník Alexandra Dubčeka.


Zhodnotenie súťaže od Mgr. Tatiany Mravcovvej
Celoslovenská súťaž v rétorike
V dňoch 20. -21. novembra sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže v rétorike Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, ktorá sa konala v Bratislave. Tohtoročná bola výnimočná, pretože si pripomínala svoje 15. narodeniny. Príjemné posedenia a besedy s Dubčekovými priateľmi a rodinnými príbuznými krásne dotvárali priebeh tejto skvelo zorganizovanej súťaže. Veď od koho by sme sa dozvedeli o tomto významnom politikovi a dobe, v ktorej žil, viac ako od jeho najbližších?
Pondelok sme zakončili neobyčajným divadelným predstavením Shirely Valentine na lodi v Divadle v podpalubí, na ktoré budeme ešte dlho spomínať . Skvelá herečka Zuzana Krónerová nám v 2-hodinovej monodráme predviedla  neuveriteľnú zmes gagov a emócií.
V utorok nás  čakalo skoré vstávanie a samotná súťaž, ktorá bola perfektne pripravená. Síce sme v silnej konkurencii rétorov – najmä chlapcov, nezískali popredné umiestnenia, no táto súťaž nás obohatila o mnoho zaujímavých informácií, o nové postoje a názory. A skúsenosti, ktoré sme tu získali, sú pre náš ďalší život nenahraditeľné.
Vďaka bývalej študentke nášho gymnázia Nikole Stankovianskej, ktorá nás prišla podporiť v súťaži, sme mali možnosť navštíviť aj Fun Radio, v ktorom pracuje. Tu sme sa stretli so Sajfom, ktorého sme mali možnosť sledovať pri vysielaní a počas prestávok sa s ním aj porozprávať. Nika nás podrobne oboznámila, ako to v takom rádiu funguje.
Z Bratislavy sme sa vrátili  neskoro večer, ale plné nových vedomostí, zážitkov  a s úsmevom na perách. Túto súťaž môžeme každému len odporučiť, veľmi sme si to užili .
Martina Lišková II.A, Alžbeta Berníková septima – Gymnázium Lipt. Hrádok9./      23. ročník RÁZUSOVIE  VRBICA  2017
prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova

Termín : 2. júna 2017

RÁZUSOVIE VRBICA je recitačná a literárna prehliadka detí a mládeže Liptova v Liptovskom Mikuláši.
Prebieha v dvoch samostatných oblastiach:
-    v recitačnej
-    v literárnej tvorbe
Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom podujatia je Liptovské kultúrne stredisko a odborným garantom literárnej súťaže je Liptovská knižnica G. F. Belopotockého a podujatie organizujú s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš.
Prehliadka prebieha v priestoroch :
-    klubovňa LKS
-    MJK – Expozícia Tatrín a Žiadosti, stará fara
-    ECAV – zborová miestnosť
-    SZUŠ L.H. – evn. cirkevný dom v L. M.
-    LK GFB – literárna súťaž
Do recitačnej súťaže sa prihlásilo 29 recitátorov a do literárnej súťaže sa zapojilo 21 autorov. Termín podujatia bol mimoriadne aktuálny, keďže sa súťaž koná aj z príležitosti Medzinárodného dňa detí, ale zároveň bol pre našu súťaž veľmi nevhodný, lebo veľa škôl v tento deň organizovalo rôzne zábavné podujatia či už na pôde školy pre svojich žiakov, alebo im zorganizovali výlety pri tejto príležitosti. To sa odrazilo na veľmi nízkom počte súťažiacich v našej rázovej Vrbici. Len na porovnanie minulý rok bolo v súťaži recitátorov 45 žiakov. Preto je nevyhnutné zvážiť termín konania súťaže RV v roku 2018, kedy pripadne priamo na deň 1. júna (piatok), čo vyvoláva predpoklad, že problém s účasťou žiakov na RV 2018 sa bude opakovať.

Každý recitátor bol ocenení pamätným listom a knižným vecným darom podľa kvality interpretačného prejavu ako vynikajúci prednes, pozoruhodný a dobrý prednes.
Neodmysliteľnou súčasťou podujatia je návšteva hrobu M. R. Martákovej na Vrbickom cintoríne a pri Pamätníku Martina Rázusa.
Podrobné výsledky RECITAČNEJ SÚŤAŽE – viď. výsledky RV 2017
V recitačnej súťaži  súťažilo: 29 recitátorov

Cenu Márie Rázusovej Martákovej - najvyššie ocenenie v recitačnom umení
ocenenú vecným knižným darom
získala Paulína Rúfusová ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš


Výsledky literárnej súťaže 23. ročníka Rázusovie Vrbica 2017
Počet autorov : 21 z 9 základných škôl okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok
Zúčastnené školy: Liptovská Osada, Ružomberok – Černová, Liptovská Kokava, Likavka, Liptovský Mikuláš: Janka Kráľa, Okoličianska, Demänovská ulica, Márie Rázusovej-Martákovej, ESŠ – Evn. ZŠ biskupa Jur. Janošku L. Mikuláš
V kategórii poézia : 5 autorov
V kategórii próza : 15 autorov, 1 autorka poslala príspevky do oboch kategórií
Dievčat: 16, chlapcov : 5

Zloženie odbornej poroty:
PhDr. Jozef Daník, Mgr. Marcela Feriančeková, Peter Vrlík

Ocenení autori:
Beata Hanusová      ZŠ s MŠ Liptovská Kokava
Simona Hudecová     ESŠ - Evanjelická ZŠ Liptovský Mikuláš
Šimon Jančuška     ZŠ Demänovská ul. Liptovský Mikuláš
Veronika Krčahová     ZŠ Okoličnianska, Liptovský Mikuláš
Karolína Sliačanová     ZŠ A. Hlinku Ružomberok-Černová
Monika Uhrinová     ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej Liptovský Mikuláš
Aleš Veselovský     ZŠ s MŠ Liptovská Osada

Cenu Martina Rázusa - najvyššie ocenenie v literárnej súťaži 
ocenenú vecným knižným darom získala:
Beata Hanusová ZŠ s MŠ Liptovská Kokava


10./        40. ročník SÁROVA BYSTRICA 2017
regionálne kolo postupovej súťaže
mladých moderátorov
termín: 23. októbra 2017

Regionálne kolo postupovej súťaže 40. ročník Sárova Bystrica 2017 absolvovalo 13 moderátorov. Súťažilo sa v štyroch disciplínach: moderovanie spravodajstva, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavou osobou a vlastná relácia. Trojčlenná odborná porota pracovala v zložení: Alida Hižnayová, Mgr. Tatiana Mravcová a Mgr. Miroslav Marko.
Výborná príprava súťažiacich bola v prípade žiakov zo Základných škôl na Hradnej ulici v Liptovskom Hrádku, ktorí súťažia v samostatnej podkategórii do 15 rokov, ktorú sme si vytvorili sami, aby študenti získali prvé skúsenosti. Avšak na tomto ročníku boli práve títo súťažiaci – 4 dievčatá ešte lepšie pripravené ako súťažiaci z I. a II. kategórie. Celková úroveň súťaže po stránke organizačnej bola výborná a po stránke konfrontačnej taktiež.

Výsledky súťaže – podľa jednotlivých kategórií: aktualizovať
I. kategória od 15 do 18 rokov
1. miesto Martina Lišková         Gymn. L. Hrádok
2. miesto Veronika Babalová     Gymn. Sv. Andreja   Ružomberok
3. miesto Daniela Gärtnerová        ESŠ – EGJT L. Mikuláš

II. kategória od 19 do 25 rokov
1. miesto Martina Petrová        Gymn. L. Hrádok
2. miesto Laura Rošteková        SZUŠ RKK Ružomberok
3. miesto Sára Švidroňová        SZUŠ RKK Ružomberok

kategória žiakov ZŠ
1. miesto Sarah Strapoňová        ZŠ s MŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok
2. miesto Natália Fronková        ZŠ s MŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok
3. miesto Natália Hatalová        ZŠ A. Hlinku Ružomberok- Černová

Diplomy za účasť
Dominik Palkovič            Gymnázium. M. M. Hodžu L. Mikuláš
Viktória Husarčíková            ESŠ – EGJT L.  Mikuláš

Katarína Čupková            ZŠ s MŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok
Veronika Tomčíková            ZŠ M. R. Martákovej L. Mikuláš


Postup na krajskú prehliadku: krajské kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica  v Žiline sa uskutoční 25. októbra 2017 v Radničnom dome v Žiline od 10. 00 hod.
postupujú: moderátori umiestnení na 1. - 3. mieste


11. /        Prezentácia na krajskom kole postupovej súťaže mladých moderátorov
40. ročník SÁROVA BYSTRICA v Žiline  2017.

termín:    25. októbra 2017
miesto:    Žilina v Radničnom dome   

Do krajského kola súťaže postúpili:
I. kategória od 15 do 18 rokov
1. miesto Martina Lišková         Gymnázium Liptovský Hrádok
2. miesto Veronika Babalová     Gymnázium Sv. Andreja Ružomberok
3. miesto Daniela Gärtnerová        ESŠ - Evanjelické gym. J. Tranovského L. Mikuláš

II. kategória od 19 do 25 rokov
1. miesto Martina Petrová        Gymnázium, Ul. Hradná, Liptovský Hrádok

Ako pedagogický dozor súťažiacim a zároveň aj za účelom metodickej návštevy sa zúčastnili krajského kola súťaže opäť Mgr. Tatiana Mravcová z GLH a Mgr. Janka Záborská z ESŠ LM. V celkovom hodnotení uspela študentka, ktorá získala 2. miesto Anna Brisudová z Gymn. MMH v LM a zároveň získala postup do celoslovenského kola súťaže v Banskej Bystrici Účasť našich súťažiacich bola na náklady organizátora krajskej súťaže.
Ako pedagogický sprievod súťažiacim a zároveň aj za účelom metodickej návštevy sa zúčastnili krajského kola súťaže opäť Mgr. Tatiana Mravcová z GLH a Mgr. Miroslava Repčeková e ESŠ - EGJTLM.

V celkovom hodnotení naše súťažiace sa neumiestnili získali Čestné uznania nasledovne:
v I. kategórii Veronika Babalová, Gymnázium Sv. Andreja, Ružomberok,
v II. kategórii Martina Petrová, Gymnázium, Liptovský Hrádok.


12. /        Prezentácia na celoštátnom  kole postupovej súťaže mladých moderátorov 40. ročník SÁROVA BYSTRICA v Banskej Bystrici 2017.

Termín konania: 23. a 24. novembra 2017
V celoštátnom kole sme nemali zastúpenie.

13. /   24. ročník obvodného kola v prednese slovenskej povesti
ŠALIANSKY MAŤKO v školskom roku 2016/2017

Termín konania: 30. novembra 2016

Obvodnú súťaž ŠM sme usporiadali v priestoroch Centra voľného času na Nábreží dr. A. Stodolu v L. Mikuláši.  Spoluusporiadateľ CVČ sa podieľal na vykrytí nákladov na honoráre členov odbornej poroty a občerstvenie pre súťažiacich, porotu a ped. sprievod. Súťaž prebehla v príjemnej atmosfére, keďže po organizačnej stránke spolupráca medzi CVČ a LKS už má svoje tradičné pravidlá. Aj tento rok na 24. ročníku boli kategórie opäť rozdelené tak že I. a II. kategória súťažila spolu a III. kategória samostatne.
Avšak zvažujeme aj I. a II. kategóriu urobiť na budúci rok samostatne, lebo počet 9 + 17 súťažiacich je už vysoký a časový priestor pre odbornú porotu už nie je na záverečné rozbory, lebo samotná súťažná časť prebieha veľmi dlho.
Zmenilo sa obsadenie odbornej poroty, lebo p. učiteľka Kvetka Staroňová je už na dôchodku.
Z celkového hľadiska môžeme konštatovať, že podujatie malo ako po organizačnej tak aj po obsahovej stránke veľmi dobrú úroveň.

Odborná porota
pre I. a II. kategóriu
Mgr. Alena Žemberová     ZŠ Janka Kráľa Lipt. Mikuláš
Mgr. Ivana Niemiecz        ESŠ -  EZŠ biskupa J. Janošku, Liptovský Mikuláš   
Mgr. Ľudmila Červeňová    ZŠ s MŠ Demänovská ulica Lipt. Mikuláš
pre III. kategóriu
Mgr. Soňa Šebová        Liptovská Porúbka
Barbora Janíčková        Partizánska Ľupča
Mgr. Miroslav Marko        Gym. M. M. Hodžu L. Mikuláš

Výsledky súťaže – podľa jednotlivých kategórií:
I. kategória
počet súťažiacich: 9
1. miesto Katarína Šimková    ZŠ M. R. Martákovej L. Mikuláš
2. miesto Anna Šiarniková     ZŠ Janka Kráľa L. Mikuláš
3. miesto Ester Šuchtárová    ZŠ s MŠ Hybe
II. kategória
počet súťažiacich: 17
1. miesto Paulína Rúfusová    ZŠ Apoštola Pavla L. Mikuláš
2. miesto Dominika Smitková ZŠ M. R. Martákovej L. Mikuláš
3. miesto Timotej Šuchtár    ZŠ s MŠ Hybe
III. kategória
počet súťažiacich: 11
1. miesto Ester Šubová    ZŠ s MŠ ul. Hradná L. Hrádok
2. miesto Adam Sivák     ZŠ Čsl. brigády L. Mikuláš
3. miesto Vanda Ballonová     ZŠ s MŠ Hybe
3. miesto Martin Veselovský     ZŠ Apoštola Pavla L. Mikuláš
Čestné uznanie
Benjamín Kráľ          ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča   
Sara Barbier            ZŠ Janka Kráľa L. Mikuláš
Postup na krajskú kolo súťaže: krajské kolo súťaže v  prednese slovenskej povesti 24. ročník súťaže Šaliansky Maťko v školskom roku 2016/2017 sa uskutoční - ... februára 2017 v Žiline v Matici slovenskej na Hollého ulici 11.  
postupujú: recitátori umiestnení na 1. mieste
I. kategória
1. miesto Katarína Šimková    ZŠ M. R. Martákovej L. Mikuláš
II. kategória
1. miesto Paulína Rúfusová    ZŠ Apoštola Pavla L. Mikuláš
III. kategória
1. miesto Ester Šubová    ZŠ s MŠ ul. Hradná L. Hrádok


14. /   24.  ročník krajského kola v prednese slovenskej povesti
ŠALIANSKY MAŤKO 2017 v Žiline

Do krajského kola súťaže v  prednese slovenskej povesti 24. ročník súťaže Šaliansky Maťko pre školský rok 2016/2017 v Žiline, ktorá sa konala 24.2.2017  Dome Matice slovenskej, Ul. Hollého 11 v Žiline.
postúpili: recitátori umiestnení na 1. mieste
I. kategória  Katarína Šimková    ZŠ M. R. Martákovej L. Mikuláš
II. kategória Paulína Rúfusová    ZŠ Apoštola Pavla L. Mikuláš
III. kategória Ester Šubová        ZŠ s MŠ ul. Hradná L. Hrádok

Pedagogický dozor - učiteľ príslušného recitátora: PaedDr. Martina Hollá, Mgr. Michaela Halahijová a Mgr. Jana Stephany, Mgr. Soňa Šebová a 1 rodič – otec Katky Šimkovej.

Podujatie sa každoročné koná v priestoroch Domu MS v Žiline.
DOPRAVA – recitátoriek a pedagogického sprievodu bola zabezpečená služobným vozidlom LKS.

Keďže hlavný organizátor nikdy nepošle ani výsledkovú listinu a ani nezverejní tlačovú správu, tak hodnotenie máme len od p. učitelky Mgr. Jany Stephany zo ZŠ Hradná v L. Hrádku, ktorú metodička požiadala, aby napísala krátke vyhodnotenie súťaže.

Evka, veľmi pekne ďakujem za poďakovanie... Keď sme boli ocenení, Esterka sa tešila a ja som bola až dojatá. Hodiny práce dostali zadosťučinenie...  Na margo súťaže musím povedať, že porota pracovala veľmi profesionálne, i keď celkom nerozumiem, prečo len v počte dvaja porotcovia. Ocenení dostali krásne ceny - dve knihy, termohrnček, deka, dekoračne sviečky... Ich záver sa v podstate zhodoval s mojimi úvahami. Na prvom mieste sa umiestnila žiačka zo Zákamenného Dibuliaková s precízne prepracovanou dramaturgiou povesti, ktorá pracovala i so zvukomaľbou (napodobenie vetra, zvukov zvonov, húkanie strašidla) a skutočne jej to zapadlo do koncepcie. Pri záverečnom hodnotení vyšlo najavo, že víťazka má skúsenosti i s divadlom, jej prednes bol k&uacu te;skom divadelného predstavenia. Pri prednese bola absolútne uvoľnená. No veľmi vkusným a primeraný spôsobom - išlo to všetko z nej.... Vtiahla poslucháčov do príbehu. Porota ocenila vysokú úroveň prednesov, bolo ocenené prirodzené podanie povestí, krásna práca s pauzami, tempom reči... skrátka to, čo robí umelecké slovo umeleckým. Kvitujem, že porota upozornila na prácu s intenzitou hlasu - netreba kričať - chlapec, ktorý sa v prednese stotožnil s jednotlivými postavami a siahol i  po imitácii (Jánošík, dráb, žena vymetajúca komín) dostal čestné uznanie - ja by som tak nerozhodla. Mne bola proti srsti i povesť ďalšej ocenenej na treťom mieste -  bola ukričaná a výber Ako Frtoľo s kmotrom Fiľom jedli such&eac ute; kravské lajno - minulý rok túto povesť dosť kritizovala p. Dubovcová (tuším tak sa volá) v druhej kategórii.  Celá budova MS na mňa pôsobí veľmi stiesnene, i počas prednesu Esterky tam nejakí majstri čosi robili na chodbe a rušili prednes. No chyba sa pritrafila. Ale je to za nami a tešíme sa z úspechu. Zatiaľ sa maj a prajem pekné prázdninové dni. Foto žiaľ nemám.
(Jana Stephany LH)

Krajské kolo súťaže zabezpečoval Dom MS v Žiline a súťaž sa konala v ich priestoroch.
Dopravu súťažiacim sme zabezpečili našim služobným vozidlom.
V celkovom hodnotení naša recitátorka Esterka ŠUBOVÁ bola ocenená 2. miestom. Z našich súťažiacich sa ani jedna neumiestnila na 1. mieste, čiže na celoslovenskom kole súťaže ŠM v Šali (termín) sme nemali zastúpenie.


15. /   25. ročník obvodného kola v prednese slovenskej povesti
ŠALIANSKY MAŤKO v školskom roku 2017/2018

Keďže súťaž prebieha na rozhraní kalendárnych rokov. Uvádzame hodnotenie obvodného kola v hodnotiacej správe už na tomto zasadnutí RPZ.

Termín: 13. decembra 2017
Obvodnú súťaž ŠM sa konala tak ako každoročne v priestoroch Centra voľného času na Nábreží Dr. A. Stodolu v L. Mikuláši za nezmenených podmienok - spoluusporiadateľ CVČ sa podieľal na vykrytí nákladov na honoráre členov odbornej poroty a občerstvenie pre súťažiacich, porotu a ped. sprievod. Súťaž prebehla v príjemnej atmosfére, keďže po organizačnej stránke spolupráca medzi CVČ a LKS už má svoje tradičné pravidlá.
Aj napriek tomu, že už minulý rok sme upozorňovali na to, že počet súťažiacich žiakov pomaly narastá a je už nevyhnutné oddeliť I. kategóriu od II. kategórie, aby bol priestor aj na zhodnotenie súťaže pred vyhlásením výsledkov, nedotiahli sme túto zmenu do finálneho riešenia so spoluusporiadateľom, aby sme vytvorili samostatnú odbornú porotu pre I. kategóriu.
Na 25. ročníku počet súťažiacich žiakov bol v jednotlivých kategória skoro vyrovnaný a tak sme museli riešiť situáciu priamo na mieste pred uskutočnením súťaže a požiadať niektorých učiteľov, aby nastúpili do funkcie odborného porotu bez nároku na finančnú odmenu.
Čiže na 25. ročníku už boli všetky tri kategórie samostatné.
Čo samozrejme prispelo hlavne k vytvorenie postačujúceho časovému priestoru pre odbornú porotu na záverečné rozbory a zároveň k tomu, že samotná súťažná časť prebieha tiež v primeranom časovom rozpätí.
Zmenilo sa obsadenie odbornej poroty, ktoré pravdepodobne bude akceptované ako oficiálne aj do budúcich ročníkov.
Z celkového hľadiska môžeme konštatovať, že podujatie malo ako po organizačnej tak aj po obsahovej stránke veľmi dobrú úroveň.

Celkový počet súťažiacich: 46

Odborná porota
I. kategória
Mgr. Alena Žemberová     ZŠ Janka Kráľa Lipt. Mikuláš
Mgr. Ivana Niemiecz        ESŠ -  EZŠ biskupa J. Janošku, Liptovský Mikuláš
Mgr. Mária Díková        ZŠ s MŠ Liptovská Kokava   
II. kategória
Mgr. Ľudmila Červeňová    ZŠ s MŠ Demänovská ulica Lipt. Mikuláš
Barbora Janíčková        Partizánska Ľupča
Mgr. Jana Stephany        ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Lipt. Hrádok
III. kategória
Mgr. Soňa Šebová        Liptovská Porúbka
Mgr. Miroslav Marko        Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš
Mgr. Marta Mareková    ZŠ s MŠ J. D. Matejovie Lipt. Hrádok

Výsledky súťaže – podľa jednotlivých kategórií:

I. kategória
počet súťažiacich: 13
1. miesto Martina Grešová        ZŠ s MŠ Liptovská Kokava
2. miesto Bianka Mikušiaková    ZŠ Ul. Čs. brigády Liptovský Mikuláš
3. miesto Karol Stephany        ZŠ s MŠ J. D. Matejovie Lipt. Hrádok

II. kategória
počet súťažiacich: 17
1. miesto Tereza Strapoňová        ZŠ s MŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok
1. miesto Paulína Rúfusová        ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš
2. miesto Dominika Smitková    ZŠ M. Rázusovej Martákovej L. Mikuláš
3. miesto Beata Hanusová        ZŠ s MŠ Liptovská Kokava
3. miesto Petronela Perúnová        ZŠ Kvačany

III. kategória
počet súťažiacich: 16
1. miesto Ester Šubová        ZŠ s MŠ ul. Hradná Liptovský Hrádok
2. miesto Michaela Záchejová    ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
2. miesto Timea Petríčková        ZŠ Ul. Čs. brigády Liptovský Mikuláš
3. miesto Sára Barbier        ZŠ J. Kráľa Liptovský Mikuláš
3. miesto Daniel Jurkovič        ZŠ Bobrovec
3. miesto Benjamín Kráľ        ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča

Postup na krajskú kolo súťaže: krajské kolo súťaže v  prednese slovenskej povesti 25. ročník súťaže Šaliansky Maťko v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční - ... februára 2018 v Žiline v Matici slovenskej na Hollého ulici 11. Prihlášku súťažiacim sme 17. januára 2018 odoslali organizátorovi krajského kola do Žiliny.
postupujú: recitátori umiestnení na 1. mieste
I. kategória
1. miesto Martina Grešová        ZŠ s MŠ Liptovská Kokava

II. kategória
1. miesto Tereza Strapoňová        ZŠ s MŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok
1. miesto Paulína Rúfusová        ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš

III. kategória
1. miesto Ester Šubová        ZŠ s MŠ ul. Hradná Liptovský Hrádok16. /       24. ročník  Slovenský festival poézie
BENIAKOVE CHYNORANY 2017 - výberové kolo  v Liptovskom Mikuláši
pre okresy v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja a pre okresy Poprad a Kežmarok

Termín konania: 8. novembra 2017

Výberové kolo 24. ročníka Beniakove Chynorany sa už tento rok uskutočnilo v plánovanom termíne v klubových priestoroch LKS v Liptovskom Mikuláši.
Do poroty boli pozvaní Dr. Ivan Kováč z Bratislavy a Mgr. Soňa Šebová a Zdenka Matějková. Metodička LKS sa telefonicky spojila s riaditeľom TOS v Topolčanoch s Júliusom Krajčíkom, ktorého požiadala aj o finančné zabezpečenie súťaže – úhradu cestovných nákladov, čo však doriešila riaditeľka LKS.
Do súťaže sa prihlásilo 10 recitátorov. Priebeh súťaže veľmi pozitívne hodnotili účastníci, zvlášť p. Zuzana Demková poďakovala počas rozborového seminára za výbornú prípravu a priebeh podujatia.

Výsledky súťaže

I. kategória recitátori od 14 do 16 rokov ( ročníky 2001 – 2003)
1. miesto Filip Kuzma    ZUŠ Antona Cígera Kežmarok 
2. miesto Alžbeta Tholtová     Gymnázium Sv. Andreja Ružomberok
3. miesto Ivana Mečárová    Gymnázium Dominika Tatarku Poprad       

III. kategória  -  recitátori nad 20 rokov (ročníky od 1997)
1. miesto neudelené
2. miesto Želmíra Mišutová        Martin   
3. miesto Ing. Božena Dobrovičová –Záriečska Považská Bystrica

Diplomy za účasť:
Veronika Babalová        Gymnázium Sv. Andreja Ružomberok
Alžbeta Iglárová         ZUŠ I. Kolčáka Námestovo  
Monika Grichová        ZUŠ A. Cígera Kežmarok    
Vesna Gemzová        ZUŠ Antona Cígera Kežmarok 
Lenka Ondreková        ZUŠ I. Kolčáka Námestovo    

Postup do celoslovenského finále Slovenského festivalu poézie 24. ročníka BENIAKOVE CHZNIORANY 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. – 3. 12.  2017 v Chynoranoch recitátor z 1. miesta v I. kategórii: Filip KUZMA.
Do výberového kola sa zapojili školy: ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku, Gymnázium D. Tatarku v Poprade, ZUŠ I. Kolčáka v Námestove, Gymnázium Sv. Andreja v Ružomberku.

17. /       24. ročník  Slovenský festival poézie
BENIAKOVE CHYNORANY 2017

Termín konania: 1. – 3. decembra 2017
Miesto: Chynorany

Celoslovenské finále súťaže 24. ročníka Beniakove Chynorany v Chynoranoch

Z výberového kola súťaže v L. Mikuláši postúpili:
víťaz 1. kategórie z 1. miesta recitátor Filip Kuzma zo ZUŠ A. Cígera v Kežmarku automaticky postúpil do celoslovenského finále súťaže,
z 2. miesta Alžbeta Tholtová z Gymnázia svätého Andreja v Ružomberku (bola vybratá po ukončení ostatných výberových kôl súťaže v BB, Košiciach, v Prievidzi, Modre a v Topoľčanoch).

V celkovom hodnotení získala 3. miesto recitátorka v 1. kategórii Alžbeta Tholtová.

K bodu 3.
Koncepcie a termíny obvodných a regionálnych súťaží :
- 64. ročník okresného kolá Hviezdoslavov Kubín v okresoch L. Mikuláš a Ružomberok,
- 32. ročník regionálne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktorého súčasťou opäť bude aj 16. ročník Mládež a odkaz A. Dubčeka,
- 24. ročník. Rázusovie Vrbica,
- 41. ročník Sárova Bystrica regionálna súťaž v moderovaní,
- 25. ročník Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany,
- v novom školskom roku 2018/2019 - 26. ročník obvodné kolo Šaliansky Maťko 2019 v okrese Liptovský Mikuláš.


V koncepciách súťaží Rázusovie Vrbica, Štúrov Zvolen, Sárova Bystrica, Beniakove Chynorany, Šaliansky Maťko –  nenastali žiadne výrazné zmeny. 
Zmeny nastali v súťaži Hviezdoslavov Kubín.

Nevyhnutné znova pripomenúť a zdôrazniť na zasadnutí a informovať členov RPZ:
1. ZMENY v súťaži Hviezdoslavov Kubín nariadené NOC Bratislava
2. miesto konania obvodného kola súťaže HK pre okres Ružomberok
3. Prerokovať a schváliť termíny všetkých obvodných a regionálnych súťaží v tejto oblasti umeleckého a hovoreného slova, zo strany metodičky je návrh zmeniť termín konania súťaže Rázusovie Vrbica a vybrať vhodný termín na súťaž Štúrov Zvolen.
4. Metodička bude informovať, že vypracovala a podala na FPU projekt – vzdelávací, pre učiteľov slov. jazyka k umeleckému prednesu.  
5. Požiadať spoluorganizátora súťaže ŠM o akceptovanie zmeny v osamostatnení kategórií v súťaži Šaliansky Maťko, čo vytvára požiadavku stanoviť 3-člennú odbornú porotu pre I. kategóriu aj s finančnou odmenou.
K bodu 1.
1. V súťaži Hviezdoslavov Kubín 2018 nastali nasledovné zmeny administratívneho charakteru nariadené Národným osvetovým centrom v Bratislave : prihláška pre recitátora, pre divadlá poézie  (aj ďalšie hlásenia o súťaži) sú vytvorené vo formáte Excel ako tabuľka, ktorú po novom musí učiteľ vyplniť. Metodička predložila zúčastneným členom RPZ vytlačenú prihlášku na ukážku.

(citujem Propozície krajskej súťaže Vajanského Martin)
1. Na súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy inscenujúce literárne texty.
2. Žiaci I. – III. kategórie a recitátori IV. kategórie majú právo prihlásiť sa do triedneho, resp. školského kola (v V. kategórii fakultného, školského, univerzitného) v škole, ktorú navštevujú. Ak sa školské kolá nekonajú, recitátori IV. a V. kategórie majú právo prihlásiť sa do súťaže základného kola podľa miesta bydliska alebo školy/pracoviska. V prípade, že školské a kultúrne inštitúcie základné kolá neorganizujú, recitátori IV. – V. kategórie majú právo prihlásiť sa do vyšších kôl súťaže (obvodné, okresné, regionálne, resp. krajské), avšak do najnižšieho kola, ktoré sa v okruhu ich pôsobenia organizuje. Kolektívy sa prihlasujú do regionálnych/okresných kôl podľa miesta svojho pôsobenia. Ak sa v škole, alebo v mieste pôsobenia neuskutoční základné kolo, súťažiaci sa môžu prihlásiť do základného kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.
3. Na prihlásenie do súťaže musí kolektív/jednotlivec spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách, kompetentná osoba musí vyplniť prihlášku (príloha k propozíciám), poslať so všetkými prílohami vo verzii Excel, ale aj poštou/osobne potvrdenú podpisom na adresu organizátora základného kola do termínu uvedeného v propozíciách.
4. Súťaž sa koná v prednese pôvodnej slovenskej literatúry a svetovej literatúry v slovenskom jazyku.
5. Recitátori a kolektívy prechádzajú všetkými stupňami súťaže s tým istým textom a s tou istou inscenáciou hry, ktorými sa prezentujú v základnom stupni súťaže.
6. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.
7. Do súťaže nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti na súťaži Hviezdoslavov Kubín už vystúpil, alebo s ktorým získal umiestnenie na celoslovenských kolách iných recitátorských súťaží (Šaliansky Maťko, Beniakove Chynorany, Vansovej Lomnička, Naša Vansovej Lomnička, Timravina studnička, ... a Slovo bolo u Boha, Dilongova Trstená a ďalšie).
8. Súbory sa nemôžu zúčastniť na súťaži s inscenáciou, s ktorou vstúpili do inej súťaže garantovanej Národným osvetovým centrom, ani s inscenáciou, s ktorou už súťažili na Hviezdoslavovom Kubíne v minulosti.
9. Podmienkou účasti jednotlivcov je zaslanie elektronicky spracovaného súťažného textu prednesu vo formáte Word alebo PDF so zachovaním grafického členenia podľa knižného alebo časopiseckého vydania. Na súťažný text je potrebné uviesť meno recitátora, autora a prekladateľa, prípadne upravovateľa textu a meno/á pedagóga/lektora, s ktorým recitátor na texte pracoval.
10. Podmienkou účasti kolektívu je zaslanie elektronicky spracovaného scenára inscenácie s uvedením autorov a prekladateľov textov, ako aj tvorcov inscenácie.

K bodu 2.
Miesto konania obvodného kola súťaže HK pre okres Ružomberok
Okresné kolo súťaže HK 2018 pre okres Ružomberok sa uskutoční v Kultúrnom dome v Likavke v termíne 26. a 27. marca 2018.

K bodu 3.
TERMÍNY  obvodných a regionálnych súťaží na školský rok 2017/2018

obvodné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 25. ročníka ŠALIANSKY MAŤKO 2018 už prebehlo
termín: 13. decembra 2017   
miesto: CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši

krajské kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 25. ročníka ŠALIANSKY MAŤKO 2018
termín: ......... február 2018, ešte nie je zverejnený termín
miesto: Dom MS v Žiline
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
okresné kolo 64. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  2018 v Ružomberku
termín: 26. - 27. marca 2018  (pondelok - utorok)
miesto: ZŠ Černová alebo Kultúrny dom v Likavke
v spolupráci s CVČ Elán v Ružomberku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
okresné kolo 64. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018 v L. Mikuláši
termín: 5. - 6. apríla 2018 (štvrtok - piatok)
miesto: CVČ Nábr. dr. A. Stodolu L. Mikuláš - v spolupráci s CVČ LM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV, ktorí postupujú na krajskú súťaž Vajanského Martin do Martina
- pre víťazov z obvodného kola súťaže v okrese L. Mikuláši a Ružomberok
Pokiaľ bude požiadavka zo strany učiteľov, organizovaná TD alebo individuálna sa uskutoční  na základe vzájomnej dohody po skončení súťaže HK.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. ŠTÚROV ZVOLEN 2018 - regionálna súťaž v rétorike
termín: 27. apríla 2018  ()
miesto: CVČ Elán Ružomberok  (Plavisko)
16. ročník Mládež a odkaz A. Dubčeka 2018 - obvodné kolo prebieha v rámci súťaže ŠZ
termín: 10. mája 2018 - výber súťažiacich spomedzi umiestnených rétorov Štúrovho Zvolena
miesto: CVČ Elán Ružomberok (Plavisko)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. ročník RÁZUSOVIE VRBICA 2018
termín: 25. mája 2018 (piatok)
pri príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia Jolany Trombauerovej
miesto recitačnej súťaže: Expozícia Tatrín, Súkromná ZUŠ L. Hrádok v pobočke v budove Evanjelického kultúrneho domu v L. Mikuláši, klubové priestory LKS, ECAV - stará fara
literárna súťaž – Liptovská knižnica GFB L. Mikuláš
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. ročník SÁROVA BYSTRICA 2018 - regionálne kolo súťaže mladých moderátorov
termín: 9. október 2018  (utorok)
miesto: klubovňa LKS L. Mikuláš
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. ročník Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY 2017
výberové kolo
termín: 7. november 2018  - závisí od dohody s riaditeľom TOS Topoľčany
miesto: klubovňa LKS L. Mikuláš
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
v nasledujúcom školskom roku 2018/2019
Obvodné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti
26. ročník Šaliansky Maťko 2019
termín: 12. decembra  2018 (streda)
miesto: CVČ Nábr. dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši


K bodu 4.
Návrh členov odborných porôt obvodných a regionálnych súťaži. 

OKRES L. MIKULÁŠ
odborná porota pre okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
64. ročník  HK 2018

I. kategória     poézia
Mgr. Mária Díková        ZŠ Liptovská Kokava - predseda
Mgr. Marieta Čierna        ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok
Mgr. Mária Trnovská        Liptovský Mikuláš   

Mgr. Iveta Ballová        ZŠ Bobrovec – pozor nechce byť v tejto kategórii !!!!

I. kategória     próza
Mgr. Antónia Matušková    ZŠ Kvačany - predseda   
Mgr. Mária Jantačková     ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408, L. Mikuláš
Mgr. Zlatica Labašková    ESŠ - Evan. ZŠ bis. Jur. Janošku L. Mikuláš

II. kategória    poézia       
Mgr. Alena Žemberová    ZŠ Janka Kráľa L. Mikuláš - predseda
Mgr. Mária Ivanová        ZŠ Okoličianska  Liptovský  Mikuláš       
Mgr. Ivana Niemiecz         ESŠ - EZŠ biskupa J. Janošku Liptovský Mikuláš   

náhradníčka:
Mgr. Kvetoslava Staroňová    ESŠ - EZŠ biskupa J. Janošku Liptovský Mikuláš   

II. kategória    próza        
PaedDr. Jaroslava Oravcová  ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok - predseda
Mgr. Iveta Ballová        ZŠ Bobrovec
Mgr. Ľudmila Červeňová     ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408, L. Mikuláš


III. kategória poézia       
Mgr. Janka Záborská         ESŠ - Evan. gymn. Juraja Tranovského, L. Mikuláš     - predseda
Mgr. Jana Stephany        ZŠ Ul. Hradná L. Hrádok
Mgr. Milan Duriš           ZŠ J.D.Matejovie L. Hrádok

náhradník:
Mgr. Marta Mareková    ZŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
Zdenka Matějková        L. Mikuláš

III. kategória próza
PaedDr. Jaroslava Oravcová  ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok - predseda
Mgr. Miroslava Repčeková      ESŠ - Evan. gymn. Juraja Tranovského, L. Mikuláš
Mgr. Jana Krupová         ZŠ M. R. Martákovej L. Mikuláš

IV. a V. kategória poézia       
Mgr. Tatiana Mravcová     Gymnázium, Ul. Hradná Liptovský Hrádok
Mgr. Miroslav Marko        Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš
Anna Ondrejková        poetka, Bobrovec

IV. a V.  kategória próza       
Mgr. Soňa Šebová        ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok
Mgr. Ivana Romanová    Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš
PhDr. Jozef Daník        CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu L. Mikuláš

náhradníci:   
Mgr. art. Ján Kuráň        Ružomberok
Anna Mišurová DiS. art.     Ružomberok


OKRES RUŽOMBEROK – upravené podľa návrhu členiek RPZ
Obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
64.  ročník HK 2018

I. kategória        poézia       
PaedDr. Eva Nováková        ZŠ Bystrická cesta Ružomberok 
Mgr. Renáta Barancová        ZŠ Zarevúca, Ružomberok    predseda poroty
Mgr. Veronika Harčárová        ZŠ Černová  materská dovolenka

II. kategória        poézia
Mgr. Bibiana Kľačková        ZŠ Černová
Mgr. Petra Žilová            SZŠ Dotyk Ružomberok
Mgr. Soňa Šebová             L. Porúbka

I. kategória         próza       
Mgr. Katarína Betíková        ZŠ Zarevúca, Ružomberok    predseda poroty
Barbora Janíčková            SZUŠ Ružomberok   
PaedDr. Monika Halušková        ZŠ Ul. Sládkovičova, Ružomberok

Poznámka: Mgr. Ondrej Vaník - ZŠ Klačno, Ružomberok    odchádza na dôchodok, požiadal, aby bol uvoľnený z funkcie.

II. kategória        próza       

PaedDr. Jaroslava Koníčková     ZŠ Liptovská Osada
Mgr. Marta Salvová             ZŠ s MŠ Lisková       
Mgr. Eva Jacková            ZŠ Klačno, Ružomberok   

III. - V. kategória     poézia       
Mgr. Soňa Šebová            Liptovská Porúbka   
Mgr. Ľubica Homolová        ZŠ Lúčky   
PaedDr. Marián Mikulka        ZŠ Liptovská Lúžna        

Náhradníci:
Mgr. Bibiana Kľačková        ZŠ Černová
Mgr. Veronika Harčárová        ZŠ Černová  materská dovolenka
Mgr. M. Šiculiaková             ZŠ Liptovská Lúžna   


III. - V. kategória    próza       
Mgr. Alena Holbusová        ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok, predseda poroty
Mgr. Eva Jacková             ZŠ Kľačno Ružomberok    
Mgr. Miroslava Mikundová         Obchodná akadémia Ružomberok   

náhradníci:
PaedDr. Jaroslava Koníčková     ZŠ s MŠ Liptovská Osada – osloviť do poroty III. kategórie próza
Anna Mišurová DiS. art.        ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
Mgr. Stanislava Šefranková          ZŠ Ludrová               
Mgr. Katarína Podobová        ZŠ Bystrická cesta Ružomberok
Mgr. Janka Markovičová        ZŠ Lipt. Teplá
Mgr. Jana Džuková            ZŠ Lipt. Štiavnica

32. ročník ŠTÚROV ZVOLEN 2018 - súťaž v rétorike
CVČ Elán Ružomberok (Plavisko)

I. kategória
Predseda
1. PaedDr. J. Koníčková         ZŠ s MŠ, Školská, Liptovská Osada
členovia:
2. Mgr. Alena Žemberová        ZŠ Janka Kráľa L. Mikuláš
3.  Mgr. Janka Markovičová    ZŠ s MŠ, Hlinisko, Lipt. Teplá

POZNÁMKA: výmena v odbornej porote 33. ŠZ 2019 - v budúcom škol. roku 2018/2019
3. Mgr. Ivana  Niemiecz         ESŠ - Evanj. ZŠ J. Janošku Lipt. Mikuláš


II. a III. kategória
predseda
1. Mgr. Tatiana Mravcová         Gymnázium L. Hrádok
členovia
2. Mgr. Ľubica Homolová        ZŠ, Slobody,  Lúčky
3. PaedDr. Eva Nováková        ZŠ Bystrická cesta., Ružomberok

POZNÁMKA: výmena v odbornej porote na 33. ŠZ 2019 - v budúcom škol. roku 2018/2019
2. PaedDr. Jaroslava Oravcová    ZŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok24. ročník Rázusovie Vrbica 2018 - recitačná a literárna súťaž
25. mája 2018
pri príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia Jolany Trombauerovej


Odborná porota:
1. Mgr. Kvetka Staroňová        Ev. ZŠ J. Janošku L. Mikuláš   
2. Zdenka Matějková            L. Mikuláš           
3. Mgr. Mária Trnovská        L. Mikuláš   
4. Mgr Milan Duriš            ZŠ J. D. Matejovie L. Hrádok
5. Mgr. Iveta Ballová            ZŠ Bobrovec   
6. Mgr. Soňa Šebová            Liptovská Porúbka
7. Mgr. Janka Záborská        ESŠ - Evanjelické gymnázium J. Tranovského L. Mikuláš
8. PaedDr. Jaroslava Oravcová    ZŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok
9  Mgr. Jana Stephany         ZŠ Hradná, L. Hrádok
10. Mgr. Alena Žemberová        ZŠ Janka Kráľa L. Mikuláš
11. Mgr. Ľudmila Červeňová        ZŠ s MŠ Demänovská ulica, L. Mikuláš
12. Mgr. Alena Holbusová        ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok, predseda poroty
13. PaedDr. Jaroslava Koníčková    ZŠ Lipt. Osada
Odborná porota pre literárnu súťaž
Mgr. Marcela Feriančeková        Liptovská knižnica GFB L. Mikuláš
PhDr. Jozef Daník             Liptovský Mikuláš  - porotca literárnej súťaže
Peter Vrlík                 MO MS L. Mikuláš – porotca literárnej súťažePOZNÁMKA
návrhy na ďalších členov do poroty RV
Mgr. Ivana Niemiecz  ESŠ - Evanj. ZŠ J. Janošku Lipt. Mikuláš
Bc. Anna Mišurová    ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
Mgr. Soňa Cisárová    ZŠ J. Kráľa L. Mikuláš - náhradníčka       
Mgr. Jana Džuková    ZŠ Lipt. Štiavnica - náhradníčka


41. ročník SÁROVA BYSTRICA 2018 - súťaž v moderovaní
odborná porota pre regionálne kolo súťaže mladých moderátorov
miesto: klubovňa LKS v L. Mikuláši,

predseda: Alida Hižnayová, L. Mikuláš
členovia: Mgr. Tatiana Mravcová, Gymnázium L. Hrádok
Mgr. Miroslav Marko, Gymnázium M. M. Hodžu, L.  Mikuláš

náhradníci - Mgr. Sona Šebová L. Porúbka,


26. ročník Šaliansky Maťko 2019 (v novom školskom roku 2018/2019)
odborná porota pre obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti
miesto : CVČ Nábr. dr. A. Stodolu v L. Mikuláši, 12. 12.2019
členovia:

I. kategória
Mgr. Alena Žemberová     ZŠ Janka Kráľa Lipt. Mikuláš
Mgr. Ivana Niemiecz        ESŠ -  EZŠ biskupa J. Janošku, Liptovský Mikuláš
Mgr. Mária Díková        ZŠ s MŠ Liptovská Kokava   
II. kategória
Mgr. Ľudmila Červeňová    ZŠ s MŠ Demänovská ulica Lipt. Mikuláš
Barbora Janíčková        Partizánska Ľupča
Mgr. Jana Stephany        ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Lipt. Hrádok
III. kategória
Mgr. Soňa Šebová        Liptovská Porúbka
Mgr. Miroslav Marko        Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš
Mgr. Milan Duriš           ZŠ J. D. Matejovie L. Hrádok


náhradníci: Zdenka Matějková L. Mikuláš, Mgr. Kvetka Staroňová L. Mikuláš,
PhDr. Jozef Daník, Liptovský Mikuláš


K bodu 5.
Termíny vyšších - krajských a celoštátnych súťaží v školskom roku 2017/2018.
Poznámka- niektoré termíny ešte nie sú zverejnené

krajské kolo postupupovej súťaže v prednese slovenskej povesti
25. ročník Šaliansky Maťko 2018 
termín: ....... február 2018
miesto: Dom MS v Žiline

celoslovenské kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti
25. ročník Šaliansky Maťko 2018
miesto: MsÚ Šaľa
termín: pravdepodobne ........ marca  2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAJANSKÉHO MARTIN 2018 - krajské kolo súťaže 64. ročník HK 2018
miesto: Martin
termín: 2. – 4. mája 2018 - pre recitátorov I. - V. kategórie a divadlá poézie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celoštátneho kola súťaže 64. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018
miesto : Dolný Kubín
termín: 20. – 23. júna 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celoštátne kolo súťaže jubilejný 32. ročník ŠTÚROV ZVOLE 2018
miesto : Zvolen
termín:  5. – 6. jún 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
krajské kolo súťaže mladých moderátorov 41. ročník SÁROVA BYSTRICA 2018
miesto: Žilina
termín: ....... október 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celoslovenské kolo Slovenský festival poézie 25. ročník BENIAKOVE CHYNORANY 2018
miesto : Chynorany
termín : ... novembra 2018

K bodu 6.
Diskusia:
Metodička požiadala prítomných členov RPZ - učiteľov, ktorí sa zúčastnili v minulom školskom roku 2016/2017  na vyšších súťažiach, aby informovali ostatných o priebehu, úrovni podujatia a o prínose tej ktorej súťaže z ich subjektívneho pohľadu.


Mgr. Bibiana Kľačková - ZŠ Černová otvorila diskusiu na tému súťaže obvodného kola Hviezdoslavovho Kubína pre školy v okrese Ružomberok. Upozornila na skutočnosť, že učitelia nie sú spokojní s tým, že I. a II. kategória v prednese poézie sú spojené do jednej súťažnej skupiny. Jednak súťaž prebieha dlho. Mladší žiaci vyrušujú a nedokážu vydržať v kľude a sústredene počas prednesu žiakov II. kategórie, čo veľmi sťažuje súťažné podmienky. Po súťaži vzhľadom na to, že už ostatné kategórie ukončili aj vyhlásenie výsledkov, v tejto spojenej skupine súťažiacich sa už len rýchlo vyhlásia výsledky. Cieľ a zmysel súťaže sa týmto absolútne vytráca. Učitelia očakávajú aj podrobnejšie hodnotenie prednesov svojich zverencov, ale už na to nie je dostatok času. V roku 2017 bolo v tejto spojenej skupine súťažiaci 40 žiakov. Je to neúnosné aj pre odbornú porotu pri takom počte sa absolútne dokonale sústrediť na všetky prednesy a to hlavne pri II. kategórii, kde sú prednesy aj časovo dlhšie.
Žiada metodičku o zmenu a vytvorenie takých podmienok, aby kategórie boli oddelené a súťažili samostatne a každá mala svoju 3-člennú porotu.
Rovnako tak aj v prípade
Členky RPZ za okres Ružomberok – E. Nováková, A. Holbusová a B. Kľačková predniesli návrh, aby sa súťažilo v priestoroch, kde doteraz bola odborná porota a ona aby bola niekde inde umiestnená.
Podali návrh, kto by z učiteľov slovenského jazyka mal byť v porote. Vyberali spomedzi tých učiteľov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacieho podujatia pred dvoma rokmi.
V školskom roku 2017/2018 bez nároku na finančnú odmenu. Do budúcnosti žiadajú túto zmenu akceptovať aj po tejto stránke finančného ohodnotenia členov odbornej poroty v tejto kategórii.
Zloženie odbornej poroty:
II. kategória        poézia
Mgr. Bibiana Kľačková        ZŠ Černová
Mgr. Petra Žilová            SZŠ Dotyk Ružomberok
Mgr. Soňa Šebová             L. Porúbka


Metodička dr. E. Štofčíkova – písomne oboznámi s touto skutočnosťou spoluusporiadateľa súťaže a požiada o spomínanú zmenu – rozdelenie súťažiacich I. a II. kategórie v prednese poézie na samostatné súťažné skupiny.

24. ročník Rázusovie Vrbica 2018 - recitačná a literárna súťaž sa  uskutoční v posunutom termíne dňa 25. mája 2018 (piatok) z dôvodu, ktorý už uvádzame v zápisnici vyššie pri hodnotení podujatia v roku 2017.
Metodička písomne oboznámi členov RPZ s návrhom, aby sa recitačná súťaž uskutočnila pri príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia Jolany Trombauerovej.
Zmena v koncepcii súťaže bude len čiastočne tematická, čo znamená, že pri výbere poézie, dáme do pozornosti tvorbu bývalej kultúrno-osvetovej pracovníčky, ktorá sa výraznou mierou pričinila o kultúrny rozvoj mesta L. Mikuláš a bola aj literárne činná. Recitátori budú mať príležitosť si vybrať z jej tvorby a z básní, ktoré dokonca doteraz ešte nie sú zverejnené a sú len v rukopise u pani Zdenky Matějkovej. Cieľom a zmyslom tohto návrhu je tá skutočnosť, aby sa naši žiaci a mládež zoznámili s jej tvorbou a zároveň, aby organizátor podujatia LKS dal do povedomia širšej verejnosti 100. výročie jej narodenia a recitačná súťaž, aby sa stala príznačným a zároveň aj dôstojným oslavným aktom. Na základe toho bude udelená aj Cena J. Trombauerovej za najlepšiu interpretáciu jej básne.

Metodička predložila členom RPZ podrobnú písomnú správu o úspešnej prezentácii žiakov LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku, ktorých pedagogicky a umelecky vedie Anna Mišurová DiS. art.
Z písomného záznamu vyberáme tie informácie, ktoré sa týkajú súťaží, ktoré nie sú uvedené v úvodnom hodnotení.
Ocenení žiaci LDO ZUŠ ľ. Fullu v Ružomberku v šk. roku 2016/2017:
13.10.2017
Naša Vansovej Lomnička - Stará  Ľubovňa
medzinárodná súťaž v prednese poézie a prózy

Diplom a cenu za recitátorský prínos získali:  Klára Kútniková a Tamara Kenderová
Diplom a cenu Slovenky získala Anna Mišurová DiS.art.

7.11.2017
literárna súťaž Mladá slovenská poviedka 2017 Dolný Kubín
celoštátna súťaž mladých autorov
1.miesto v 1. kategórii získala Tamara Kenderová
24.11.2017
Timravina Studnička - celoslovenská recitačná súťaž Lučenec
1.miesto v V. kategórii získala Anna Mišurová DiS. art.

JANUÁR 2018
Krajské kolo A slovo bolo u Boha Ružomberok
2.miesto získala Tamara Kenderová
2.miesto získala Klára KútnikováZapísala: PhDr. Eva Štofčíková, odborný metodik pre umelecké a hovorené slovo LKS,
L. Mikuláš, 23. januára 2018
Poznámka: Všetky PROPOZÍCIE súťaží a prihlášky ako aj táto zápisnica sú zaslané členom RPZ  v elektronickej forme a zároveň zverejnené na internetovej stránke www.lks.sk

 

POZNÁMKA: výmena v odbornej porote na 33. ŠZ 2019 - v budúcom škol. roku 2018/2019

2. PaedDr. Jaroslava Oravcová ZŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok

24. ročník Rázusovie Vrbica 2018 - recitačná a literárna súťaž

25. mája 2018

pri príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia Jolany Trombauerovej

Odborná porota:

1. Mgr. Kvetka Staroňová Ev. ZŠ J. Janošku L. Mikuláš

2. Zdenka Matějková L. Mikuláš

3. Mgr. Mária Trnovská L. Mikuláš

4. Mgr Milan Duriš ZŠ J. D. Matejovie L. Hrádok

5. Mgr. Iveta Ballová ZŠ Bobrovec

6. Mgr. Soňa Šebová Liptovská Porúbka

7. Mgr. Janka Záborská ESŠ - Evanjelické gymnázium J. Tranovského L. Mikuláš

8. PaedDr. Jaroslava Oravcová ZŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok

9 Mgr. Jana Stephany ZŠ Hradná, L. Hrádok

10. Mgr. Alena Žemberová ZŠ Janka Kráľa L. Mikuláš

11. Mgr. Ľudmila Červeňová ZŠ s MŠ Demänovská ulica, L. Mikuláš

12. Mgr. Alena Holbusová ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok, predseda poroty

13. PaedDr. Jaroslava Koníčková ZŠ Lipt. Osada

Odborná porota pre literárnu súťaž

Mgr. Marcela Feriančeková Liptovská knižnica GFB L. Mikuláš

PhDr. Jozef Daník Liptovský Mikuláš - porotca literárnej súťaže

Peter Vrlík MO MS L. Mikuláš – porotca literárnej súťaže

POZNÁMKA

návrhy na ďalších členov do poroty RV

Mgr. Ivana Niemiecz ESŠ - Evanj. ZŠ J. Janošku Lipt. Mikuláš

Bc. Anna Mišurová ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok

Mgr. Soňa Cisárová ZŠ J. Kráľa L. Mikuláš - náhradníčka

Mgr. Jana Džuková ZŠ Lipt. Štiavnica - náhradníčka

41. ročník SÁROVA BYSTRICA 2018 - súťaž v moderovaní

odborná porota pre regionálne kolo súťaže mladých moderátorov

miesto: klubovňa LKS v L. Mikuláši,

 

predseda: Alida Hižnayová, L. Mikuláš

členovia: Mgr. Tatiana Mravcová, Gymnázium L. Hrádok

Mgr. Miroslav Marko, Gymnázium M. M. Hodžu, L. Mikuláš

 

náhradníci - Mgr. Sona Šebová L. Porúbka,

 

 

26. ročník Šaliansky Maťko 2019 (v novom školskom roku 2018/2019)

odborná porota pre obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti

miesto : CVČ Nábr. dr. A. Stodolu v L. Mikuláši, 12. 12.2019

členovia:

I. kategória

Mgr. Alena Žemberová ZŠ Janka Kráľa Lipt. Mikuláš

Mgr. Ivana Niemiecz ESŠ - EZŠ biskupa J. Janošku, Liptovský Mikuláš

Mgr. Mária Díková ZŠ s MŠ Liptovská Kokava

II. kategória

Mgr. Ľudmila Červeňová ZŠ s MŠ Demänovská ulica Lipt. Mikuláš

Barbora Janíčková Partizánska Ľupča

Mgr. Jana Stephany ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Lipt. Hrádok

III. kategória

Mgr. Soňa Šebová Liptovská Porúbka

Mgr. Miroslav Marko Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš

Mgr. Milan Duriš ZŠ J. D. Matejovie L. Hrádok

 

náhradníci: Zdenka Matějková L. Mikuláš, Mgr. Kvetka Staroňová L. Mikuláš,

PhDr. Jozef Daník, Liptovský Mikuláš

K bodu 5.

Termíny vyšších - krajských a celoštátnych súťaží v školskom roku 2017/2018.

Poznámka- niektoré termíny ešte nie sú zverejnené

krajské kolo postupupovej súťaže v prednese slovenskej povesti

25. ročník Šaliansky Maťko 2018

termín: ....... február 2018

miesto: Dom MS v Žiline

 

celoslovenské kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti

25. ročník Šaliansky Maťko 2018

miesto: MsÚ Šaľa

termín: pravdepodobne ........ marca 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAJANSKÉHO MARTIN 2018 - krajské kolo súťaže 64. ročník HK 2018

miesto: Martin

termín: 2. – 4. mája 2018 - pre recitátorov I. - V. kategórie a divadlá poézie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celoštátneho kola súťaže 64. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018

miesto : Dolný Kubín

termín: 20. – 23. júna 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celoštátne kolo súťaže jubilejný 32. ročník ŠTÚROV ZVOLE 2018

miesto : Zvolen

termín: 5. – 6. jún 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

krajské kolo súťaže mladých moderátorov 41. ročník SÁROVA BYSTRICA 2018

miesto: Žilina

termín: ....... október 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celoslovenské kolo Slovenský festival poézie 25. ročník BENIAKOVE CHYNORANY 2018

miesto : Chynorany

termín : ... novembra 2018

K bodu 6.

Diskusia:

Metodička požiadala prítomných členov RPZ - učiteľov, ktorí sa zúčastnili v minulom školskom roku 2016/2017 na vyšších súťažiach, aby informovali ostatných o priebehu, úrovni podujatia a o prínose tej ktorej súťaže z ich subjektívneho pohľadu.

Mgr. Bibiana Kľačková - ZŠ Černová otvorila diskusiu na tému súťaže obvodného kola Hviezdoslavovho Kubína pre školy v okrese Ružomberok. Upozornila na skutočnosť, že učitelia nie sú spokojní s tým, že I. a II. kategória v prednese poézie sú spojené do jednej súťažnej skupiny. Jednak súťaž prebieha dlho. Mladší žiaci vyrušujú a nedokážu vydržať v kľude a sústredene počas prednesu žiakov II. kategórie, čo veľmi sťažuje súťažné podmienky. Po súťaži vzhľadom na to, že už ostatné kategórie ukončili aj vyhlásenie výsledkov, v tejto spojenej skupine súťažiacich sa už len rýchlo vyhlásia výsledky. Cieľ a zmysel súťaže sa týmto absolútne vytráca. Učitelia očakávajú aj podrobnejšie hodnotenie prednesov svojich zverencov, ale už na to nie je dostatok času. V roku 2017 bolo v tejto spojenej skupine súťažiaci 40 žiakov. Je to neúnosné aj pre odbornú porotu pri takom počte sa absolútne dokonale sústrediť na všetky prednesy a to hlavne pri II. kategórii, kde sú prednesy aj časovo dlhšie.

Žiada metodičku o zmenu a vytvorenie takých podmienok, aby kategórie boli oddelené a súťažili samostatne a každá mala svoju 3-člennú porotu.

Rovnako tak aj v prípade

Členky RPZ za okres Ružomberok – E. Nováková, A. Holbusová a B. Kľačková predniesli návrh, aby sa súťažilo v priestoroch, kde doteraz bola odborná porota a ona aby bola niekde inde umiestnená.

Podali návrh, kto by z učiteľov slovenského jazyka mal byť v porote. Vyberali spomedzi tých učiteľov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacieho podujatia pred dvoma rokmi.

V školskom roku 2017/2018 bez nároku na finančnú odmenu. Do budúcnosti žiadajú túto zmenu akceptovať aj po tejto stránke finančného ohodnotenia členov odbornej poroty v tejto kategórii.

Zloženie odbornej poroty:

II. kategória poézia

Mgr. Bibiana Kľačková ZŠ Černová

Mgr. Petra Žilová SZŠ Dotyk Ružomberok

Mgr. Soňa Šebová L. Porúbka

Metodička dr. E. Štofčíkova – písomne oboznámi s touto skutočnosťou spoluusporiadateľa súťaže a požiada o spomínanú zmenu – rozdelenie súťažiacich I. a II. kategórie v prednese poézie na samostatné súťažné skupiny.

24. ročník Rázusovie Vrbica 2018 - recitačná a literárna súťaž sa uskutoční v posunutom termíne dňa 25. mája 2018 (piatok) z dôvodu, ktorý už uvádzame v zápisnici vyššie pri hodnotení podujatia v roku 2017.

Metodička písomne oboznámi členov RPZ s návrhom, aby sa recitačná súťaž uskutočnila pri príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia Jolany Trombauerovej.

Zmena v koncepcii súťaže bude len čiastočne tematická, čo znamená, že pri výbere poézie,

dáme do pozornosti tvorbu bývalej kultúrno-osvetovej pracovníčky, ktorá sa výraznou mierou pričinila o kultúrny rozvoj mesta L. Mikuláš a bola aj literárne činná.

Recitátori budú mať príležitosť si vybrať z jej tvorby a z básní, ktoré dokonca doteraz ešte nie sú zverejnené a sú len v rukopise u pani Zdenky Matějkovej.

Cieľom a zmyslom tohto návrhu je tá skutočnosť, aby sa naši žiaci a mládež zoznámili s jej tvorbou a zároveň, aby organizátor podujatia LKS dal do povedomia širšej verejnosti 100. výročie jej narodenia a recitačná súťaž, aby sa stala príznačným a zároveň aj dôstojným oslavným aktom. Na základe toho bude udelená aj Cena J. Trombauerovej za najlepšiu interpretáciu jej básne.

Metodička predložila členom RPZ podrobnú písomnú správu o úspešnej prezentácii žiakov LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku, ktorých pedagogicky a umelecky vedie Anna Mišurová DiS. art.

Z písomného záznamu vyberáme tie informácie, ktoré sa týkajú súťaží, ktoré nie sú uvedené v úvodnom hodnotení.

Ocenení žiaci LDO ZUŠ ľ. Fullu v Ružomberku v šk. roku 2016/2017:

13.10.2017
Naša Vansovej Lomnička
-Stará  Ľubovňa
medzinárodná súťaž v prednese poézie a prózy

Diplom a cenu za recitátorský prínos získali: Klára Kútniková a Tamara Kenderová
Diplom a cenu Slovenky získala Anna Mišurová DiS.art.

7.11.2017
literárna súťaž Mladá slovenská poviedka 2017 Dolný Kubín
celoštátna súťaž mladých autorov
1.miesto v 1. kategórii získala Tamara Kenderová
24.11.2017
Timravina Studnička- celoslovenská recitačná súťaž Lučenec
1.miesto v V. kategórii získala Anna Mišurová DiS. art.

JANUÁR 2018
Krajské kolo A slovo bolo u Boha Ružomberok
2.miesto získala Tamara Kenderová
2.miesto získala Klára Kútniková

Zapísala: PhDr. Eva Štofčíková, odborný metodik pre umelecké a hovorené slovo LKS,

L. Mikuláš, 23. januára 2018

Poznámka: Všetky PROPOZÍCIE súťaží a prihlášky ako aj táto zápisnica sú zaslané členom RPZ v elektronickej forme a zároveň zverejnené na internetovej stránke www.lks.sk

 
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.