Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášZápisnica zo zasadnutia RPZ pre umelecké slovo 2017
LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Regionálneho poradného zboru pre umelecké slovo
pri LKS Liptovský Mikuláš

konané dňa :     18. januára 2017
miesto :     v priestoroch LKS L. Mikuláš - klubové priestory v NKP Čierny orol
čas :         14.30 hod.
pozvaní:    Mgr. Tatiana Mravcová, Gymnázium, Lipt. Hrádok
Mgr. Kvetka Staroňová - Liptovský Mikuláš        
Zdenka Matějková – L. Mikuláš
Mgr. Soňa Šebová, Lipt. Porúbka
Mgr. Miroslav Marko, Gymnázium M. M. Hodžu, L.  Mikuláš    
Mgr. Janka Záborská, Ev. gymnázium J. Tranovského, L. Mikuláš         
Mgr. Mária Trnovská, Lipt. Mikuláš
Mgr. Ivana Niemiecz, ESŠ - Evanjelická ZŠ J. Janošku, Liptovský Mikuláš
Mgr. Zuzana Kuběnová, CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Mikuláš
PhDr. Jozef Daník - CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Mikuláš
PaedDr. Eva Nováková, ZŠ Ul. Bystrická cesta, Ružomberok        
Bc. Michaela Mrázová - Tesarovičová, CVČ Elán, Ružomberok    
PaedDr. Jaroslava Oravcová, ZŠ Ul. Hradná, L. Hrádok
Mgr. Bibiana Kľačková, ZŠ Černová
PhDr. Eva Štofčíková - metodik LKS,

neprítomní:
ospravedlnení: PaedDr. Eva Nováková, ZŠ Ul. Bystrická cesta, Ružomberok, Bc. Michaela Mrázová - Tesarovičová, CVČ Elán, Zuzana Kuběnová CVČ L. Mikuláš

Zasadnutie sa riadilo stanoveným programom.
Program zasadnutia
1)    Otvorenie a kooptovanie novej členky Mgr. Ivany Niemiecz – ESŠ L. Mikuláš.
2)    Zhodnotenie činnosti v minulom školskom roku 2015/2016 v oblasti umeleckého slova, rétoriky   a moderovania.
3)    Koncepcie regionálnych súťaží v školskom roku 2016/2017: 63. ročník Hviezdoslavov Kubín, 31. ročník Štúrov Zvolen, 14. ročník Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, 23. roč. Rázusovie Vrbica, 40. roč. SÁROVA BYSTRICA (súťaž mladých moderátorov), 24. ročník  Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY, súťaž v prednese sl. povesti - 25. ročník Šaliansky Maťko v školskom roku 2017/2018
4)    Návrh členov odborných porôt a navrhované termíny obvodných a regionálnych súťaži umeleckého slova, rétoriky a mladých moderátorov.
5)    Termíny vyšších - krajských a celoštátnych súťaží v školskom roku 2016/2017.
6)    Diskusia a záver.
K bodu 1.
Metodička pre umelecké slovo otvorila zasadnutie, privítala prítomných členov RPZ a riaditeľku LKS Mgr. art. Miroslavu Palanovú, ktorá poďakovala členom RPZ, ktorí sú zároveň členmi odborných porôt za prácu v minulom školskom roku. Rovnako tak poďakovala za spoluprácu spoluusporiadateľom Centru voľného času Nábrežie Dr. A. Stodolu v  L. Mikuláši a CVČ Elán v Ružomberku za spoluprácu pri organizovaní súťaži v oblasti umeleckého slova. Metodička  ospravedlnila niektorých neprítomnosť, ktorí sa písomne ospravedlnili z pracovných dôvodov.

Potom prebehlo kooptovanie novej členky Mgr. Ivany Niemiecz – ESŠ L. Mikuláš.
Metodička LKS sa v mene inštitúcie poďakovala členke RPZ p. Kvetke Staroňovej za dlhoročnú spoluprácu v oblasti umeleckého slova, ktorá sa výraznou mierou zaslúžila o vysokú úroveň činnosti v tejto oblasti. Jednak prípravou žiakov a študentov do súťaží Hviezdoslavov Kubín, stála pri zrode súťaží Rázusovie Vrbica, Štúrov Zvolen, Šaliansky Maťko. Aktívne pôsobila v odborných  porotách pre jednotlivé súťaže a pomáhala na vzdelávacích tvorivých dielňach pre recitátorov.

K bodu 2.
Zhodnotenie činnosti v oblasti umeleckého slova, rétoriky a moderovania v školskom roku 2015/2016.
Metodička zhodnotila činnosti v oblasti hovoreného slova v minulom školskom roku nasledovne:
- všetky súťaže prebehli v naplánovaných termínoch,
- všetky súťaže aj v oboch okresoch L. Mikuláš a Ružomberok boli zabezpečené na dobrej organizačnej úrovni,
- umelecká úroveň jednotlivých súťaží bola rôzna,
- na úspechy našich žiakov a študentov upozornila v ďalšej časti zápisnice podľa jednotlivých oblastí.

1./ obvodné kolá súťaže 62. HK 2016
- Obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - 62. ročník HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA 2016 sa uskutočnil pre okres Liptovský Mikuláš opäť v priestoroch Centra voľného času na Nábreží dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši za nezmenených podmienok ako po minulé roky. Pre okres Ružomberok sa konal v Kultúrnom dome v Likavke, za tiež nezmenených podmienok, ako tomu bolo aj minulý rok v KD v Likavke, kde sa to deje za veľmi dobrej spolupráce s Miroslavou Raksovou a vedením obce. Rovnako tak aj s pracovníčkou pre túto oblasť v CVČ Elán v Ružomberku Bc. Michaelou Mrázovou - Tesarovičovou.
Keďže výsledky všetkých obvodných a regionálnych súťaží zasielame na všetky školy po ukončení súťaží a sú zverejnené aj na našej webovej stránku www.lks.sk, nebudeme ich uvádzať v tejto zápisnici. Uvádzame výsledky vyšších postupových súťaží-krajských a celoštátnych.

Ďalej je nevyhnutné uviesť, že aj minulý školský rok boli mimoriadne úspešní žiaci - recitátori v okrese L. Mikuláš zo ZŠ Hradná a Gymnázia z Liptovského Hrádku, žiaci  ZŠ Partizánska Ľupča a ESŠ v L. Mikuláši a v okrese Ružomberok žiaci zo ZŠ Černovej a LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku.
Na krajskú súťaž Vajanského Martin v umeleckom prednese poézie a prózy a divadiel poézie postúpili z našich dvoch okresov nasledovní recitátori, ktorí sa umiestnili na 1. mieste:

Recitátori umiestnení na 1. mieste z okresu L. MIKULÁŠ
I. kategória v prednese poézie
Terézia Strapoňová    ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok – priamy postup na krajskú súťaž
1. miestoTamara Paliderová    ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok
I. kategória v prednese prózy
1. miesto Michaela Záchejová  ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča        
II. kategória v prednese poézie
1. miesto Benjamín Kráľ    ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča    
II. kategória v prednese prózy
1. miesto Nina Magálová     ZŠ s MŠ J. D. Matejovie L. Hrádok
III. kategória v prednese poézie
1. miesto Filip Karkošiak    ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok    
III. kategória v prednese prózy
1. miesto Daniela Dzúriková     ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok
IV. kategória v prednese poézie
Paula Štofčíková  - ESŠ–Evanjelické gymnázium J. Tranovského L. Mikuláš – priamy postup na krajskú súťaž
1. miesto Eva Machová     ESŠ – EGJT Liptovský Mikuláš    
IV. kategória v prednese prózy
1. miesto Žofia Kráľová     Gymnázium Liptovský Hrádok

Recitátori umiestnení na 1. mieste z okresu RUŽOMBEROK,
I. kategória v prednese poézie
1. miesto Kristína Babalová - ZŠ A. Hlinku Černová - Ružomberok
I. kategória v prednese prózy
1. miesto Branislav Juhás - Súkromná ZŠ Dotyk, Ružomberok    
II. kategória v prednese poézie
1. miesto Karolína Sliačanová - ZŠ A. Hlinku Černová Ružomberok
II. kategória v prednese prózy
1. miesto Mária Anastázia Filová    ZŠ sv. Vincenta Ružomberok
III. kategória v prednese poézie
1. miesto Veronika Babalová     ZŠ A. Hlinku Černová - Ružomberok
III. kategória v prednese prózy
1. miesto Nikola Húsková        ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
IV. kategória v prednese poézie
1. miesto Natália Jacková        ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
IV. kategória v prednese prózy
1. miesto Paulína Dittrychová    ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
V. kategória v prednese próza
1. miesto Anna Mišurová, Dis. art.    OZ bábkový súbor Ofina, Ružomberok
V. kategória v prednese poézia
Priamy postup Marianna Stančoková Ružomberok


2./       Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy VAJANSKÉHO MARTIN 2016

Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 62. ročník Hviezdoslavov Kubín - VAJANSKÉHO MARTIN 2016 sa opäť konalo v priestoroch Slovenského národného literárneho múzea a v Slovenskom komornom divadle v Martine v termíne 2. – 4. mája 2016.
Dňa 2. mája 2016 sa konala súťaž recitátorov I. - III. kategórie. Doprava recitátorov na krajskú súťaž I. - III. kategórie pre cca 30 osôb - recitátorov, učiteľov slovenského jazyka a pedagogický dozor bola zabezpečená objednaným autobusom prepravcu Ľ. Kočtúcha z Liptovskej Porúbky. Dňa 3. mája 2016 súťažili recitátori IV. a V. kategórie, doprava bola zabezpečená mikrobusom cez tú istú firmu.  Dňa 4. mája 2016  sa konala súťaž divadiel poézie a recitačných kolektívov, na ktorú vycestovala len metodička LKS, na náklady svojho zamestnávateľa.  
Poznámka: podujatie sa po 1x konalo cez projekt z FPU a nastali určité zmeny, ktoré súviseli s dopravou recitátorov. Organizátor podujatia TKS uhradil dopravu v plnej miere, takže naša organizácia zrušila príspevok na dopravu od účastníkov v hodnote 2.-€.

V hodnotení krajskej súťaže sme tento rok získali celkovo 13 umiestnených recitátorov - 3x 1. miesto, 4x 2. miesto, 6x 3. miesto.  
3 recitátori postúpili na národnú súťaž 62. HK 2016 do Dolného Kubína.

Výsledky krajskej súťaže VM 2016- viď. výsledková listina z TKS

Ocenení recitátori umeleckého prednesu poézie a prózy z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok v krajskej súťaží 62. ročníka HK na Vajanského Martine 2016

I. kategória poézia
3. miesto – Terézia Strapoňová, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, L. Hrádok
3. miesto – Tamara Paliderová, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, L. Hrádok
I. kategória próza
3. miesto – Branislav Juhás, SZŠ Dotyk, Ružomberok
II. kategória poézia
3. miesto – Karolína Sliačanová, ZŠ A. Hlinku, Ružomberok
III. kategória poézia
2. miesto – Filip Karkošiak, ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok
III. kategória próza
3. miesto – Daniela Dzúriková, ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok
3. miesto – Nikola Húsková, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
IV. kategória poézia
1. miesto – Natália Jacková, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
2. miesto – Eva Machová, ESŠ – Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš – s odporúčaním postupu do celoštátneho kola
IV. kategória próza
1. miesto – Paulína Dittrychová, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
2. miesto – Žofia Kráľová, Gymnázium Hradná, Liptovský Hrádok
V. kategória próza
1. miesto – Marianna Stančoková, Ružomberok
2. miesto – Anna Mišurová, Ružomberok


3./       Účasť na  62. ročníku celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN ´16 Celoštátna súťaž a prehliadka 62. ročník Hviezdoslavov Kubín 2016 v Dolnom Kubíne sa konal v termíne 22. - 25. júna 2016.

Do celoštátneho kola súťaže postúpili recitátori :
IV. kategória poézia - 1. miesto – Natália Jacková, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
IV. kategória próza -1. miesto – Paulína Dittrychová, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
V. kategória próza -1. miesto – Marianna Stančoková, Ružomberok

Na 62. ročníku HK sa úspešne prezentovali 3 recitátori. Na podujatí sa zúčastnila aj metodička LKS na náklady svojho zamestnávateľa. V celkovom hodnotení neboli naši recitátori ocenení.

4. /       Účasť na celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien
Našej Vansovej Lomničke 2016.
49. ročník festivalu sa konal v termíne 14. - 15. októbra 2016 v Starej Ľubovni. Z iniciatívy p. Soni Šebovej sa opäť aj tento rok zúčastnili naše recitátorky Paula Štofčíková z Evanjelické gymnázia J. Tranovského v L. Mikuláši, Žofia Kráľová a Michaela Ilavská z Gymnázia v L. Hrádku v sprievode p. učiteľky Mgr. Tatiany Mravcovej, ďalej recitátorka Anna Mišurová, ktorá zároveň do súťaže prihlásila aj svoje žiačky z LDO v ZUŠ v Ružomberku Natáliu Jackovú a Barbaru Ballovú z Černovej.
Na festivale súťažili recitátorky (cca 20 recitátoriek) nielen  zo Slovenska ale aj z poľskej Piwnicznej a zo Srbska.  Medzi ocenenými boli aj naše recitátorky
Anna Mišurová - odborná porota jej udelila jednu z hlavných cien - Cenu Ľubovnianskeho osvetového strediska.
Michaela Ilavská - odborná porota jej udelila jednu z hlavných cien - Cenu okresnej organizácie Únie žien Slovenska.


5./        XXX. ročník regionálnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2016

Miestom konania regionálnej súťaže v rétorike  boli priestory CVČ Elán /Plavisko v Ružomberku v deň 11. mája 2016.
Aj tento rok sme vybrali spomedzi umiestnených rétorov tých žiakov, ktorí budú región Liptova reprezentovať v krajskom kole 14. ročníka súťaže stredoškolskej mládeže v rétorike, ktorá nesie názov Mládež a   odkaz Alexandra Dubčeka  v Žiline.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v I. až III. kategórii postúpili do celoštátneho kola súťaže do Zvolena.

I. kategória - 1. miesto     Veronika Tomčíková        ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš
II. kategória - 1. miesto     Katarína Valová         ZŠ Kvačany
III. kategória - 1. miesto     Žofia Kráľová         Gymnázium Liptovský Hrádok

Spomedzi umiestnených súťažiacich odborná porota vybrala aj tých žiakov, ktorí región Liptova mali reprezentovať v krajskom kole 14. ročníka súťaže stredoškolskej mládeže v rétorike Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka  v Žiline. Boli to študenti II. kategória :
Veronika Tomčíková        ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš
Michaela Pompurová        Gymnázium Liptovský Hrádok
Rastislav Červeň        ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš
Veronika Lietavcová         ZŠ Liptovská Lúžna


Študenti z III. kategórie:
Žofia Kráľová         Gymnázium Liptovský Hrádok
Alžbeta Berníková        Gymnázium Liptovský Hrádok
Miroslava Zacharová        Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
Jakub Dubjel            ESŠ – Evanj. gymnázium J. Tranovského L. Mikuláš

Krajská súťaž MOAD  sa mala konať v Žiline v termíne 19. október 2016 o 10. h., ktorú organizuje Krajské kultúrne stredisko v Makovického dome. Ale do súťaže sme prihlásili súťažiacich iba my z LKS a tak krajská súťaž bola zrušená.

Metodička zo Žiliny nám oznámila, že našich súťažiach bez súťaže priamo odporúča na celoslovenské kolo do Bratislavy.


6. /       Prezentácia na celoštátnom  kole súťaže 30. Štúrov Zvolen vo Zvolene 2016.
Termín konania:     13. – 14. jún 2016

Na celoslovenské kolo súťaže v rétorike postúpili z 1. miesta nasledovní žiaci a študenti:
I. kategória
Veronika Tomčíková, ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš
II. kategória
Katarína Valová, ZŠ Kvačany
III. kategória
Žofia Kráľová, Gymnázium Liptovský Hrádok

Informácie o priebehu a výsledkoch súťaže máme len od p. učiteľky T. Mravcovej, lebo organizátor neposlal oficiálne výsledky. Čiže iba veľmi nejasne vieme, že naše dve súťažiaci boli ocenené vo svojej kategórii : Veronika Tomčíková a Žofia Kráľová.
Podujatie sa konalo tak ako minulý rok dva dni. Na náklady organizátora bolo zabezpečené pre účastníkov ubytovanie a strava. Cestovné si účastníci hradili sami.

7. /       14. ročník súťaže stredoškolskej mládeže v rétorike
MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA  2016

Spomedzi umiestnených súťažiacich v regionálnej kolo súťaže Štúrov Zvolen odborná porota vybrala aj tých žiakov, ktorí región Liptova mali reprezentovať v krajskom kole 14. ročníka súťaže stredoškolskej mládeže v rétorike Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka  v Žiline.

Boli to študenti II. kategória :
Veronika Tomčíková        ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš
Michaela Pompurová        Gymnázium Liptovský Hrádok
Rastislav Červeň        ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš
Veronika Lietavcová         ZŠ Liptovská Lúžna

Študenti z III. kategórie:
Žofia Kráľová         Gymnázium Liptovský Hrádok
Alžbeta Berníková        Gymnázium Liptovský Hrádok
Miroslava Zacharová        Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
Jakub Dubjel            ESŠ – Evanj. gymnázium J. Tranovského L. Mikuláš

Krajská súťaž MOAD  sa mala konať v Žiline v termíne 19. október 2016 o 10. h., ktorú organizuje Krajské kultúrne stredisko v Makovického dome. Ale do súťaže sme prihlásili súťažiacich iba my z LKS a tak krajská súťaž bola zrušená.

Metodička zo Žiliny nám oznámila, že našich súťažiach bez súťaže priamo odporúča na celoslovenské kolo do Bratislavy.


8. /          Prezentácia na celoštátnom  kole súťaže
13. Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka v Bratislave 2015.

21. - 22. novembra 2016 sa uskutočnil 14. ročník celoštátnej súťaže v rétorike Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, ktorú každoročne organizuje občianske združenie Zdravá spoločnosť v Bratislave.

Keďže organizátor celoslovenského kola súťaže neposiela výsledky súťaže a ani neviem nájsť na internetovom portáli tlačovú správu, tak uvádzam info, ktoré zverejnila p. učiteľka Mgr. Tatiana Mravcová na ich stránke školy:
Dňa 22. novembra 2016 sa v Bratislave uskutočnil 14. ročník celoštátnej súťaže v rétorike Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka.
Našu školu reprezentovala Alžbeta Berníková zo sexty, ktorá s témou „V čom spočíva podľa Vás popularita A. Dubčeka“ obsadila 4. miesto a Martina Lišková z I. A. s prejavom „Demokracia, humanizmus a sociálna spravodlivosť v životných postojoch významných osobností našich dejín“ obsadila 5. miesto. Za vzornú prípravu ďakujeme.            Mgr. Tatiana Mravcová


9./      22. ročník RÁZUSOVIE  VRBICA  2016
prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova

Termín : 3. júna 2016
RÁZUSOVIE VRBICA je recitačná a literárna prehliadka detí a mládeže Liptova v Liptovskom Mikuláši, na ktorú sa každoročne tešia ako žiaci tak aj učitelia slovenského jazyka a tak tomu bolo aj 3. júna 2016, kedy sa uskutočnil jej 22. ročník. Podujatie bolo tento rok výnimočné tým, že na slávnostnom otvorení prehliadky primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. si uctil jednu zo zakladateliek tejto súťaže pri jej životnom jubileu a udelil jej cenu primátora. Tou významnou osobnosťou je v Liptove dobre známa recitátorka a bývalá osvetová pracovníčka Zdenka Matějková. Práve ona je autorkou špecifickej koncepcie súťažného poriadku v tejto recitačnej súťaži. Hlavnou podmienkou je výber predlohy len spomedzi autorov, ktorí sa narodili a žili v Liptove, čím podujatie prispieva k popularizácii tvorby mikulášskych rodákov - súrodencov Rázusovcov ako aj k popularizácii literárnej tvorby ostatných liptovských autorov a súťažnou formou rozvíja nielen recitačnú ale aj literárnu tvorbu detí a mládeže v Liptove.
Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom podujatia bolo Liptovské kultúrne stredisko a odborným garantom literárnej súťaže bola Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, obe kultúrne inštitúcie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a podujatie organizujú s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš.
Prehliadka prebiehala v priestoroch významných kultúrnych inštitúcií, ktoré sú zároveň aj spoluorganizátormi podujatia a vo veľkej miere sa podieľajú na veľmi príjemnej rodinnej atmosfére. Slávnostné otvorenie a ukončenie prehliadky sa opäť konalo v krásnych kultúrnych priestoroch v Evanjelickom cirkevnom dome v Liptovskom Mikuláši, kde je sídlo pobočky súkromnej ZUŠ, ktorej žiaci tanečného odboru spestrili svojím vystúpením program slávnostného otvorenia.

Do recitačnej súťaže sa prihlásilo 45 recitátorov a do literárnej súťaže sa zapojilo 36 autorov.

Najvyššie ocenenie v recitačnej súťaži - Cena Márie Rázusovej Martákovej bola udelená Matejovi Hudecovi zo Základnej školy v Liptovskej Osade a v literárnej súťaži Cenu Martina Rázusa získala Sylvia Gulašová zo Základnej školy zo ZŠ J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku za poviedku Izba plná farebných očí.

Spoluusporiadateľmi podujatia sú každoročne Spolok Martina Rázusa, Evanjelický cirkevný zbor a. v., Múzeum Janka Kráľa, Dom a  Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a Súkromná Základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku.
Každý recitátor bol ocenení pamätným listom a knižným vecným darom podľa kvality interpretačného prejavu ako vynikajúci prednes, pozoruhodný a dobrý prednes. Organizátor podujatia knižné ceny pre recitátorov dostal čiastočne aj darom zo Spolku Martina Rázusa – zbierku básní Martin Rázus To je vojna, od Jozefa Daníka Tiché rozhovory a Petra Vrlíka Zbojnícke príbehy a povesti. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia je milý zvyk, vyjadriť úctu súrodencom Rázusovcom návštevou hrobu M. R. Martákovej na Vrbickom cintoríne a pri Pamätníku Martina Rázusa. Niekoľkí recitátori v sprievode Mgr. D. Fiačanovej sa poklonili pri hrobe M. R. Martákovej a ocenení literárni autori v sprievode Mgr. M. Feriančekovej pri Pamätníku M. Rázusa položením kytice kvetov. Riaditeľka knižnice vyjadrila úprimnú radosť a hrdosť nad mimoriadne vysokým počtom zaslaných literárnych prác a nešetrila slovami vďaky na adresu nielen mladých autorov ale aj učiteľov slovenského jazyka.
Podrobné výsledky – viď. výsledky RV 2016 – www.lks.sk


10./        39. ročník SÁROVA BYSTRICA 2016
regionálne kolo postupovej súťaže
mladých moderátorov
termín: 18. októbra 2016

V klubových priestoroch LKS v Lipt. Mikuláši sa dňa 18.10.2016 uskutočnila regionálna postu¬pová súťaž mladých moderátorov. V dvoch postupových kategóriách a kategórii žiakov 9. ročníkov ich celkovo súťažilo 8 z 9 prihlásených. Ich výkony posudzovala odborná porota v zložení Alida Hižnay¬ová – predsedníčka, Mgr. Tatiana Mravcová a Mgr. Miroslav Marko – členovia.
POZNÁMKA: ročník súťaže je 39. (a nie ako by logicky mal byť 38.), lebo v minulosti nastala niekedy chyba, oznámil organizátor celoslovenského kola súťaže M. Krajčovič z BB.
Predmetom hodnotenia bolo vystúpenie jednotlivých aktérov v 4 disciplínach – spravodajstvo, re-klama, rozhovor a vlastná relácia. Porota posudzovala jazykovú čistotu, dodržiavanie pravidiel spisov-nej slovenčiny, celkový dojem, žurnalistickú prípravu, zvládnutie stresovej situácie a vysporiadanie sa s prípadnými prekážkami.
(z hodnotenia predsedníčky poroty A. Hižnayovej) Porota opätovne s radosťou prijala účasť žiakov základných škôl v nepostupovej kategórii. Ocenila osobnú zainteresovanosť učiteľov ZŠ, ktorí svojich žiakov takto pripravili už do budúcoročnej súťaže stredoškolákov.
Všetkých účastníkov porota odmenila pamätnými listami, vyzdvihla pozitíva vystú¬pení, kvalitnú slovenčinu, zaujímavé nápady v prípade rozhovorov (osobnosti z Liptova). Po skončení súťaže sa uskutočnilo verejné hodnotenie jednotlivých súťažiacich.
Porota vyčítala účinkujúcim v niektorých prípadoch zlú artikuláciu, chyby v intonácii, odpozoro-vanie od profesionálov (akési spievanie na konci viet, chýbajúci dôraz na predložku a jej spojenie s nasledujúcim slovom), čo je však možné odstrániť.
Pri príprave spravodajského bloku sa v zásade nevyskytli väčšie nedostatky, podobne aj reklama bola v poriadku, možno v niektorých prípadoch by sa žiadalo zmeniť spôsob prejavu, aby nepôsobil jednotvárne.
Čo sa týka ďalšej disciplíny – rozhovoru, väčšina súťažiacich bola znalá problematiky, resp. témy. Porota odporúčala zainteresovane pripraviť úvod a záver rozhovoru, klásť presnejšie otázky, v niek-torých prípadoch je možno menej viac, aby rozhovor pôsobil vierohodne.
Poslednou disciplínou bola realizácia vlastnej relácie. I tu sa našli zaujímavé témy a porota ocenila tvorivú invenciu.
Môžeme konštatovať, že úroveň tohto ročníka regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov 39. ročníka Sárova Bystrica bola dobrá, neklesla pod minuloročnú napriek menšej účasti a porota po dohode odporúča postup na krajskú súťaž 4 súťažiacich:
v I. kategórii - A. Berníkovej, M. Liškovej, S. Gregovi, v 2. kategórii - Anne Brisudovej.


11. /        Prezentácia na krajskom kole postupovej súťaže mladých moderátorov
39. ročník SÁROVA BYSTRICA v Žiline  2016.

termín:    25. októbra 2016
miesto:    Žilina v Radničnom dome    

Do krajského kola súťaže postúpili:
I. kategória od 15 do 18 rokov
1. miesto Alžbeta Berníková    Gymnázium Liptovský Hrádok
2. miesto Martina Lišková     Gymnázium Liptovský Hrádok
3. miesto Samuel Grega        ESŠ – Evan. gym. J. T. L. Mikuláš
II. kategória od 19 do 25 rokov
1. miesto Anna Brisudová        Gym.  M. M. Hodžu L. Mikuláš

Ako pedagogický dozor súťažiacim a zároveň aj za účelom metodickej návštevy sa zúčastnili krajského kola súťaže opäť Mgr. Tatiana Mravcová z GLH a Mgr. Janka Záborská z ESŠ LM. V celkovom hodnotení uspela študentka, ktorá získala 2. miesto Anna Brisudová z Gymn. MMH v LM a zároveň získala postup do celoslovenského kola súťaže v Banskej Bystrici Účasť našich súťažiacich bola na náklady organizátora krajskej súťaže.
12. /        Prezentácia na celoštátnom  kole postupovej súťaže mladých moderátorov 39. ročník SÁROVA BYSTRICA v Banskej Bystrici 2016.

Termín konania: 24. a 25. novembra 2016
Do celoštátneho kola súťaže postúpila:
Anna Brisudová z Gymnázia M. M. Hodžu v L. Mikuláši
V celkovom hodnotení získala 3. miesto.


13. /   23. ročník obvodného kola v prednese slovenskej povesti
ŠALIANSKY MAŤKO v školskom roku 2015/2016

Termín konania: 3. decembra 2015

Miestom podujatia bolo Centrum voľného času na Nábreží dr. A. Stodolu v L. Mikuláši.  Spoluusporiadateľ CVČ sa podieľal na vykrytí nákladov na honoráre členov odbornej poroty a občerstvenie pre súťažiacich, porotu a ped. doozor. Súťaž prebehla v príjemnej atmosfére, keďže po organizačnej stránke spolupráca medzi CVČ a LKS už má svoje tradičné pravidlá. Tento rok na 23. ročníku boli kategórie opäť rozdelené nasledovne : I. a II. kategória súťažila spolu a III. kategória samostatne, čo prispelo k tomu, že bol väčší časový priestor aj pre odbornú porotu na zhodnotenie súťaže. Z celkového hľadiska môžeme konštatovať, že podujatie malo ako po organizačnej tak aj po obsahovej stránke veľmi dobrú úroveň.

Odborná porota obvodného kola ŠM
pre I. a II. kategóriu :
Mgr. Kvetoslava Staroňová - ESŠ -  EZŠ biskupa J. Janošku, Liptovský Mikuláš    
Ľudmila Červeňová -     ZŠ s MŠ Dem. ulica, L. Mikuláš
Mgr. Alena Žemberová ZŠ J. Kráľa L. Mikuláš
pre III. kategóriu :
Mgr. Soňa Šebová - Liptovská Porúbka
Zdenka Matějková - L. Mikuláš
Mgr. Miroslav Marko     - Gym. M. M. Hodžu, L. Mikuláš

Výsledky súťaže ŠM 2016 – podľa jednotlivých kategórií:
I. kategória - počet súťažiacich:7
1. miesto Paulína Rúfusová    ZŠ Apoštola Pavla L. Mikuláš
2. miesto Aryana Neyová    ZŠ s MŠ Dúbrava
3. neudelili
II. kategória - počet súťažiacich:11
1. miesto Ester Šubová    ZŠ s MŠ ul. Hradná L. Hrádok
2. miesto Timotej Šuchtár    ZŠ s MŠ Hybe
3. miesto Sara Barbier    ZŠ Janka Kráľa L. Mikuláš
3. miesto Benjamín Kráľ    ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča    
III. kategória - počet súťažiacich:11
1. miesto Nina Magálová ZŠ s MŠ J. D. M. L. Hrádok
2. miesto Dominika Hatiarová Gymnázium L. Hrádok
3. miesto Kristína Vrtěnová    ZŠ s MŠ ul. Hradná L. Hrádok


Postup na krajskú kolo súťaže ŠM 2016 do Žiliny.
Postupujú: recitátori umiestnení na 1. mieste
I. kategória  - 1. miesto Paulína Rúfusová    ZŠ Apoštola Pavla L. Mikuláš
II. kategória - 1. miesto Ester Šubová  ZŠ s MŠ ul. Hradná L. Hrádok
III. kategória - 1. miesto Nina Magálová ZŠ s MŠ J. D. Matej. L. Hrádok

Postup na krajskú kolo súťaže: krajské kolo súťaže v  prednese slovenskej povesti 23. ročník súťaže Šaliansky Maťko v školskom roku 2015/2016 sa uskutoční – 25. februára 2016 v Žiline v Matici slovenskej na Hollého ulici 11.   
Celonárodné kolo súťaže v Šali sa uskutoční 18. marca 2016    

14. /   23. ročník krajského kola v prednese slovenskej povesti
ŠALIANSKY MAŤKO 2016 v Žiline

Do krajského kola súťaže v  prednese slovenskej povesti 23. ročník súťaže Šaliansky Maťko pre školský rok 2015/2016 v Žiline, ktorá sa konala 25.2.2016 v Dome Matice slovenskej, Ul. Hollého 11 v Žiline.
postúpili: recitátori umiestnení na 1. mieste
I. kategória Paula Rúfusová ZŠ Apoštola Pavla LM
II. kategória Ester Šebová ZŠ Hradná L. Hrádok
III. kat. Nina Magálová ZŠ J. D. Matejovie L. Hrádok

Krajské kolo súťaže zabezpečoval Dom MS v Žiline a súťaž sa konala v ich priestoroch.
Dopravu súťažiacim sme zabezpečili našim služobným vozidlom.
V celkovom hodnotení naše recitátorky neboli ocenené. Na podujatie vycestovala aj naša členka odbornej poroty Soňa Šebová z L. Porúbky za účelom metodickej návštevy.


15. /       23. ročník  Slovenský festival poézie
BENIAKOVE CHYNORANY 2016 - výberové kolo  v Liptovskom Mikuláši
pre okresy v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja a pre okresy Poprad a Kežmarok

Termín konania: 10. novembra 2016

Výberové kolo 23. ročníka Beniakove Chynorany sa aj tento rok nakoniec neuskutočnilo v termíne, v ktorom bola v Liptovskom Mikuláši porada metodikov z celého Slovenska. Neuskutočnilo sa z dôvodu, že do výberové kola bola prihlásená iba jedna recitátorka V Babalová zo ZŠ v Černovej, jeden recitátor Filip Karkošiak zo ZŠ Hradná v L. Hrádku a v deň plánovaného konania súťaže metodička zistila, že do výberového kola sú prihlásené aj dve recitátorky z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch a už nebol časový priestor na urýchlené zabezpečenie ich účasti v súťaži u nás v Liptovskom Mikuláši. Na základe tejto skutočnosti sa metodička LKS a metodik TOS v Topolčanoch Ján Podoba dohodli, že recitátori sa zúčastnia výberového kola BCH v Banskej Bystrici 14. novembra 2016. Nakoniec jedna recitátorka zo Sučian odstúpila zo súťaže, taktiež F. Karkošiak a tak v Banskej Bystrici za náš Žilinský samosprávny kraj sa súťažne prezentovali dve recitátorky:
Veronika Babalová zo ZŠ Černová a Kristína Klačanská z BG Sučany.

V celkovom hodnotení boli naše recitátorky úspešné:
Veronika Babalová zo ZŠ Černová získala 2. miesto v I. kategórii bez postupu na celoslovenské kolo BCH a Kristína Klačanská z BG Sučany získala 1. miesto v II. kategórii s postupom do celoslovenského kola súťaže BCH.
Obe recitátorky sa podujatia zúčastnili na náklady organizátora podujatia SOS BB.


16. /       23. ročník  Slovenský festival poézie
BENIAKOVE CHYNORANY 2016

Termín konania: 2. – 4. decembra 2016
Miesto: Chynorany
Zúčastnila sa ho recitátorka :
Kristína Klačanská z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch  s prednesom básne  Christian Morgenstern  Šibeničné piesne
V celkovom hodnotení bez umiestnenia, ale s veľmi hodnotnými skúsenosťami do ďalšej práce v tejto oblasti, čo napísala metodičke po súťaži el. poštou:
Dobrý deň,
Tak Vám píšem stručné info o Chynoranoch.
Festival je to veľmi milý, príjemný a hlavne na úrovni. Všimla som si, že tam vládne rodinná atmosféra a každý rok sa tam zrejme dostanú rovnakí súťažiaci, pretože sa už medzi sebou dobre poznali a aj porota ich poznala a porovnávala s minuloročnými výkonmi.

Úroveň bola pre mňa vysoká, aj keď porota pár krát spomenula, že je to priemer a tento rok nebol vôbec výnimočný, čo sa prednesov týka. Takmer všetci boli z konzervatórií, alebo minimálne zo ZUŠiek.
V prvej kategórii ani neudelili prvé miesto, len druhé a tretie.

Ja som sa neumiestnila a na seminári som dostala kritiku, že som nemala dobre urobený text...
Ale som rada, že som bola a počula také dobré prednesy, veľa som sa naučila...

K bodu 3.
Koncepcie a termíny obvodných a regionálnych súťaží :
- 63. ročník obvodné kolá Hviezdoslavov Kubín v okresoch L. Mikuláš a Ružomberok,
- 31. ročník regionálne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktorého súčasťou opäť bude aj 15. ročník Mládež a odkaz A. Dubčeka,
- 23. ročník. Rázusovie Vrbica,
- jubilejný 40. ročník Sárova Bystrica regionálna súťaž v moderovaní,
- 24. ročník Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany,
- v novom školskom roku 2017/2018 - 25. ročník obvodné kolo Šaliansky Maťko 2018 v okrese Liptovský Mikuláš.


V koncepciách súťaží Rázusovie Vrbica, Štúrov Zvolen, Sárova Bystrica, Beniakove Chynorany, Šaliansky Maťko –  nenastali žiadne výrazné zmeny.  Nevyhnutné znova pripomenúť s zdôrazniť na zasadnutí a informovať členov RPZ:
1. Kategorizácia v súťaži Hviezdoslavov Kubín
2. Prerokovať a schváliť termíny všetkých obvodných a regionálnych súťaží v tejto oblasti umeleckého a hovoreného slova, zmeny v obsadení členov odb. poroty.
3. Požiadavka na členov RPZ – urobiť zoznam s dátumami narodenia členov RPZ.
4. Krajská súťaž Vajanského Martin – zmena v organizácii súťaže: prvý deň I. a II. kategória, druhý deň III. až V. kategória

K bodu 1.
1. Kategorizácia v súťaži Hviezdoslavov Kubín 2017 – obvodné kolá a vyššie
Kategorizácia zostáva z roku 2016/2017 a je nasledovná, výňatok z textu celoštátnych propozícií 63. HK
Pripomienka – žiaci 1. ročníkov ZŠ sa môžu zúčastňovať súťaže HK len v triednych a školských kolách.

II. Kategorizácia účastníkov
Na súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes, a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty.
Súťaž sa rozdeľuje na:
a) súťaž jednotlivcov
– umelecký prednes detí
I. kategória – žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl (ZŠ),
II. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a prímy – 1. ročníka osemročných gymnázií,
III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty – 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií;

– umelecký prednes mládeže
IV. kategória – žiaci stredných škôl, kvinty, sexty, septimy, oktávy – 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií, ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola);

– umelecký prednes dospelých
V. kategória – študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek a občania od 20 rokov (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola).

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy.

b) súťaž kolektívov
I. kategória – detských recitačných kolektívov a divadiel poézie – s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov,
II. kategória – divadiel poézie a recitačných kolektívov – s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov.


TERMÍNY  obvodných a regionálnych súťaží na školský rok 2016/2017

obvodné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti
24. ročníka ŠALIANSKY MAŤKO 2017 už prebehlo
termín: 30. novembra 2016
miesto: CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
obvodné kolo 63. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  2017 v Ružomberku
termín: 28. - 29. marca 2017  (utorok - streda)
miesto: Kultúrny dom v Likavke
v spolupráci s CVČ Elán v Ružomberku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
obvodné kolo jubilejný 63. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017 v L. Mikuláši
termín: 3. - 4. apríla 2017 (pondelok - utorok)
miesto: CVČ Nábr. dr. A. Stodolu L. Mikuláš - v spolupráci s CVČ LM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV, ktorí postupujú na krajskú súťaž Vajanského Martin do Martina
- pre víťazov z obvodného kola súťaže v okrese L. Mikuláši a Ružomberok
Pokiaľ bude požiadavka zo strany učiteľov organizovaná TD sa uskutoční v termínoch :
1. apríla 2017 (sobota) od 9. 00 hod. pre okres Ružomberok v CVČ Elán
8. apríla 2017 (sobota) - od 9.00 hod. pre okres L. Mikuláš v klubových priestoroch LKS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. ŠTÚROV ZVOLEN 2017 - regionálna súťaž v rétorike
termín: 5. mája 2017  (streda)
miesto: CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Mikuláš
15. ročník Mládež a odkaz A. Dubčeka 2017 - obvodné kolo prebieha v rámci súťaže ŠZ
termín: 5. mája 2017 - výber súťažiacich spomedzi umiestnených rétorov Štúrovho Zvolena
miesto: CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Mikuláš
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. ročník RÁZUSOVIE VRBICA 2017
termín: 2. júna 2017   (piatok)
miesto recitačnej súťaže: Expozícia Tatrín, Súkromná ZUŠ L. Hrádok v pobočke v budove Evanjelického kultúrneho domu v L. Mikuláši, klubové priestory LKS, ECAV - stará fara
literárna súťaž – Liptovská knižnica GFB L. Mikuláš
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. ročník SÁROVA BYSTRICA 2017 - regionálne kolo súťaže mladých moderátorov
termín: 17. október 2016  (utorok)
miesto: klubovňa LKS L. Mikuláš
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. ročník Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY 2017
výberové kolo
termín: 8. november 2017  - závisí od dohody s riaditeľom TOS Topoľčany
miesto: klubovňa LKS L. Mikuláš
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
v nasledujúcom školskom roku 2017/2018
Obvodné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti
25. ročník Šaliansky Maťko 2018
termín: 13. decembra  2017 (streda)
miesto: CVČ Nábr. dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši
K bodu 4.
Návrh členov odborných porôt obvodných a regionálnych súťaži.  

OKRES L. MIKULÁŠ
odborná porota pre obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
63. ročník  HK 2017, 4. - 5. apríla 2017

I. kategória     poézia
Mgr. Mária Díková        ZŠ Liptovská Kokava - predseda
Mgr. Marieta Čierna        ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok
Mgr. Mária Trnovská        Liptovský Mikuláš    

Mgr. Iveta Ballová        ZŠ Bobrovec – pozor nechce byť v tejto kategórii !!!!

I. kategória     próza
Mgr. Antónia Matušková    ZŠ Kvačany - predseda    
Mgr. Mária Jantačková     ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408, L. Mikuláš
Mgr. Zlatica Labašková    ESŠ - Evan. ZŠ bis. Jur. Janošku L. Mikuláš

II. kategória    poézia        
Mgr. Alena Žemberová    ZŠ Janka Kráľa L. Mikuláš - predseda
Mgr. Mária Ivanová        ZŠ Okoličianska  Liptovský  Mikuláš        
Mgr. Ivana Niemiecz         ESŠ - EZŠ biskupa J. Janošku Liptovský Mikuláš    
náhradníčka:
Mgr. Kvetoslava Staroňová    ESŠ - EZŠ biskupa J. Janošku Liptovský Mikuláš    

II. kategória    próza         
PaedDr. Jaroslava Oravcová  ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok - predseda
Mgr. Iveta Ballová        ZŠ Bobrovec
Mgr. Ľudmila Červeňová     ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408, L. Mikuláš


III. kategória poézia        
Mgr. Janka Záborská         ESŠ - Evan. gymn. Juraja Tranovského, L. Mikuláš     - predseda
Mgr. Jana Stephany        ZŠ Ul. Hradná L. Hrádok
Mgr. Milan Duriš           ZŠ J.D.Matejovie L. Hrádok

náhradník:
Mgr. Marta Mareková    ZŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
Zdenka Matějková        L. Mikuláš

III. kategória próza
PaedDr. Jaroslava Oravcová  ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok - predseda
Mgr. Miroslava Repčeková      ESŠ - Evan. gymn. Juraja Tranovského, L. Mikuláš
Mgr. Jana Krupová         ZŠ M. R. Martákovej L. Mikuláš


IV. a V. kategória poézia        
Mgr. Tatiana Mravcová     Gymnázium, Ul. Hradná Liptovský Hrádok
Mgr. Miroslav Marko        Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš
Anna Ondrejková        poetka, Bobrovec


IV. a V.  kategória próza        
Mgr. Soňa Šebová        ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok
Mgr. Ivana Romanová    Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš
PhDr. Jozef Daník        CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu L. Mikuláš

náhradníci:    
Mgr. art. Ján Kuráň        Ružomberok
Anna Mišurová DiS. art.     Ružomberok


OKRES RUŽOMBEROK
Obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
63.  ročník HK 2017, 28. - 29. marca 2017

I. a II. kategória    poézia        
PaedDr. Eva Nováková        ZŠ Bystrická cesta Ružomberok  
Mgr. Renáta Barancová        ZŠ Zarevúca, Ružomberok    predseda poroty    
Mgr. Bibiana Kľačková        ZŠ Černová

I. kategória         próza        
Mgr. Katarína Betíková        ZŠ Zarevúca, Ružomberok    predseda poroty
Mgr. Ondrej Vaník            ZŠ Klačno, Ružomberok    
PaedDr. Monika Halušková        ZŠ Ul. Sládkovičova, Ružomberok

II. kategória        próza        
PaedDr. Marián Mikulka        ZŠ Liptovská Lúžna         predseda poroty
Mgr. Marta Salvová             ZŠ s MŠ Lisková        
Mgr. Eva Jacková            ZŠ Klačno, Ružomberok        

III. - V. kategória     poézia        
Mgr. Soňa Šebová            Liptovská Porúbka    
Mgr. Ľubica Homolová        ZŠ Lúčky    predseda poroty
Mgr. Veronika Harčárová        ZŠ Černová  materská dovolenka

III. - V. kategória    próza        
Mgr. Alena Holbusová        ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok, predseda poroty
PaedDr. Jaroslava Koníčková     ZŠ s MŠ Liptovská Osada    
Mgr. Miroslava Mikundová         Obchodná akadémia Ružomberok    

náhradníci:
Anna Mišurová DiS. art.        ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
Mgr. Stanislava Šefranková          ZŠ Ludrová                
Mgr. Katarína Podobová        ZŠ Bystrická cesta Ružomberok
Mgr. Janka Markovičová        ZŠ Lipt. Teplá
Mgr. Jana Džuková            ZŠ Lipt. Štiavnica

31. ročník ŠTÚROV ZVOLEN 2017 - súťaž v rétorike
CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Mikuláš

I. kategória
Predseda
1. PaedDr. J. Koníčková         ZŠ s MŠ, Školská, Liptovská Osada
členovia:
2. Mgr. Alena Žemberová        ZŠ Janka Kráľa L. Mikuláš
3. Mgr. Ivana  Niemiecz         ESŠ - Evanj. ZŠ J. Janošku Lipt. Mikuláš

POZNÁMKA: výmena v odbornej porote 32. ŠZ 2018 - v budúcom škol. roku 2017/2018
2.  Mgr. Janka Markovičová        ZŠ s MŠ, Hlinisko, Lipt. Teplá    

II. a III. kategória
predseda
1. Mgr. Tatiana Mravcová         Gymnázium L. Hrádok
členovia
2. PaedDr. Jaroslava Oravcová    ZŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok
3. PaedDr. Eva Nováková        ZŠ Bystrická cesta., Ružomberok

POZNÁMKA: výmena v odbornej porote na 32. ŠZ 2018 - v budúcom škol. roku 2017/2018
3. Mgr. Ľubica Homolová        ZŠ, Slobody,  Lúčky
23. ročník Rázusovie Vrbica 2017 - recitačná a literárna súťaž - tematická
odborná porota pre 4 kategórie, 2. júna 2017

1. Mgr. Kvetka Staroňová        Ev. ZŠ J. Janošku L. Mikuláš    
2. Zdenka Matějková            L. Mikuláš            
3. Mgr. Mária Trnovská        L. Mikuláš    
4. Mgr Milan Duriš            ZŠ J. D. Matejovie L. Hrádok
5. Mgr. Iveta Ballová            ZŠ Bobrovec    
6. Mgr. Soňa Šebová            Liptovská Porúbka
7. Mgr. Janka Záborská        ESŠ - Evanjelické gymnázium J. Tranovského L. Mikuláš
8. PaedDr. Jaroslava Oravcová    ZŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok
9  Mgr. Jana Stephany         ZŠ Hradná, L. Hrádok
10. Mgr. Alena Žemberová        ZŠ Janka Kráľa L. Mikuláš
11. Mgr. Ľudmila Červeňová        ZŠ s MŠ Demänovská ulica, L. Mikuláš
12. Mgr. Alena Holbusová        ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok, predseda poroty
PhDr. Jozef Daník             Liptovský Mikuláš  - porotca literárnej súťaže
Peter Vrlík                 MO MS L. Mikuláš – porotca literárnej súťaže

POZNÁMKA
návrhy na ďalších členov do poroty RV
Mgr. Ivana Niemiecz  ESŠ - Evanj. ZŠ J. Janošku Lipt. Mikuláš
Bc. Anna Mišurová    ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
Mgr. Soňa Cisárová    ZŠ J. Kráľa L. Mikuláš - náhradníčka        
Mgr. Jana Džuková    ZŠ Lipt. Štiavnica - náhradníčka


40. ročník SÁROVA BYSTRICA 2017 - súťaž v moderovaní
odborná porota pre regionálne kolo súťaže mladých moderátorov, 17.10.2017
miesto: klubovňa LKS v L. Mikuláši,

predseda: Alida Hižnayová, L. Mikuláš
členovia: Mgr. Tatiana Mravcová, Gymnázium L. Hrádok
Mgr. Miroslav Marko, Gymnázium M. M. Hodžu, L.  Mikuláš

náhradníci - Mgr. Sona Šebová L. Porúbka,


25. ročník Šaliansky Maťko 2018 (v novom školskom roku 2017/2018)
odborná porota pre obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti
miesto : CVČ Nábr. dr. A. Stodolu v L. Mikuláši, 13.12.2017
členovia:

I. a II. kategória
Mgr. Alena Žemberová         ZŠ Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
Mgr. Ivana Niemiecz          ESŠ - Evanjelická ZŠ J. Janošku, Liptovský Mikuláš
Mgr. Ľudmila Červeňová        ZŠ s MŠ Demänovská ulica L. Mikuláš

náhradníci: Mgr. Mária Díková, ZŠ Liptovská Kokava, Zdenka Matějková L. Mikuláš, Mgr. Kvetka Staroňová L. Mikuláš,

III. kategória
Mgr. Soňa Šebová             Liptovská Porúbka
Mgr. Miroslav Marko         Gymnázium M. M. Hodžu, L.  Mikuláš
Barbora Janíčková             Partizánska Ľupča

náhradníci :
PhDr. Jozef Daník, Liptovský Mikuláš


K bodu 5.
Termíny vyšších - krajských a celoštátnych súťaží v školskom roku 2016/2017.

krajské kolo postupupovej súťaže v prednese slovenskej povesti
24. ročník Šaliansky Maťko 2017  
termín: 24. február 2017 (ešte nie je ofic. potvrdený termín !!!!)
miesto: Dom MS v Žiline

celoslovenské kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti
24. ročník Šaliansky Maťko 2017
miesto: MsÚ Šaľa
termín: pravdepodobne 24. marca  2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAJANSKÉHO MARTIN 2017 - krajské kolo súťaže 63. ročník HK 2017
miesto: Martin
termín: 9. – 11. mája 2017 - pre recitátorov I. - V. kategórie a divadlá poézie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celoštátneho kola súťaže 63. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017
miesto : Dolný Kubín
termín: 21. – 24.  júna 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celoštátne kolo súťaže jubilejný 31. ročník ŠTÚROV ZVOLE 2017
miesto : Zvolen
termín:  ..................... jún 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
krajské kolo súťaže mladých moderátorov 40. ročník SÁROVA BYSTRICA 2017
miesto: Žilina
termín: 25. október 2017  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celoslovenské kolo Slovenský festival poézie 24. ročník BENIAKOVE CHYNORANY 2017
miesto : Chynorany
termín : 23.- 24. novembra 2017

K bodu 6.
Diskusia:
Metodička požiadala prítomných členov RPZ - učiteľov, ktorí sa zúčastnili v minulom školskom roku 2015/2016  na vyšších súťažiach, aby informovali ostatných o priebehu, úrovni podujatia a o prínose tej ktorej súťaže z ich subjektívneho pohľadu.

Metodička požiadala všetkých prítomnách, aby do prezenčnej listiny uviedli svoje dátumy narodenia. Osvetové zariadenia má možnosť morálne oceniť za dlhoročnú spoluprácu v oblasti umeleckého slova učiteľov slovenského jazyka pri ich životnom jubileu. Zoznam ocenených s návrhom (krátkym životopisom) sa predkladá (posiela) na začiatku kalendárneho roka na VUC, NOC BA, prípadne aj na mesto.
Mgr. Bibiana Kľačková, (ZŠ Černová) informovala prítomných o priebehu a úrovni výberového kola súťaže Beniakove Chynorany, ktorá sa konala v Banskej Bystrici. Veľmi pozitívne zhodnotila odbornú úroveň odbornej poroty, hodnotiaci seminár pre recitátorov.
Mgr. Tatiana Mravcová, (Gymnázium L. Hrádok), informovala prítomných o priebehu a úrovni celoslovenského kola súťaže Mládež a odkaz A. Dubčeka v Bratislave. Vyzdvihla nielen úroveň podujatia ale hlavne význam pre dnešnú mládež a vyzvala ostatných učiteľov, aby sa zapojili do súťaže so svojimi rétormi.
PaedDr. Jaroslava Oravcová informovala o niektorých problémov v krajskej súťaži Vajanského Martin pri postupe recitátorov z 2. miesta do celoštátneho kola HK.

Metodička predložila členom RPZ podrobnú písomnú správu o úspešnej prezentácii žiakov LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku, ktorých pedagogicky a umelecky vedie Anna Mišurová DiS. art.
Z písomného záznamu vyberáme tie informácie, ktoré sa týkajú súťaží, ktoré nie sú uvedené v úvodnom hodnotení.
Ocenení žiaci LDO ZUŠ ľ. Fullu v Ružomberku v šk. roku 2015/2016:

2.4.2016
Celoslovenská súťaž v prednese kresťanskej poézie A slovo bolo u Boha, Bratislava
A. Mišurová poézia 2. miesto V. kat.

3.6.
Celoslovenská súťaž spirituálnej poézie Dilongova Trstená
A. Mišurová -poézia 2. miesto

27.10.2016
Mladá slovenská poviedka - celoštátna súťaž mladých autorov
T. Kenderová - próza
Čestné uznanie

november
26.11.
Krajská súťaž v kresťanskej poézii a próze A slovo bolo u Boha Ružomberok
N. Jacková - próza    1.miesto
A. Mišurová - poézia  1.miesto

15.11.
Celoslovenská súťaž Timravina Studnička v próze, Lučenec
N. Húsková - próza 3.miesto
N. Jacková - próza 1. miesto

december
7.12.2016
A slovo bolo u Boha - krajská súťaž v Ružomberku
N. Húsková  próza 1. miesto
N. Jacková  próza 1. miesto
A. Mišurová  poézia  1. miesto
recitátorky postupujú na celoslovenské kolo do Bratislavy


Zapísala: PhDr. Eva Štofčíková, odborný metodik pre umelecké a hovorené slovo LKS,
L. Mikuláš, 18. januára 2017
Poznámka: Všetky PROPOZÍCIE súťaží a prihlášky ako aj táto zápisnica sú zaslané členom RPZ  v elektronickej forme a zároveň zverejnené na internetovej stránke www.lks.sk

 
Rýchly prístup


Partneri

 © 2018 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.